Den gröna omställningen till fossilfri energianvändning är en del i utvecklingen av den svenska hållbara matproduktionen, för att öka självförsörjningsgraden samt för att minska vår klimatpåverkan. De gröna näringarna är de första som påverkas av klimatförändringarna. LRF arbetar aktivt med omställningen till ett fossilfritt samhälle och för att bygga upp en beredskap för klimatanpassning.

Till sidomenyn

Så här arbetar vi med energifrågorna

LRF arbetar aktivt med energifrågorna både på kommunal, regional och nationell nivå. Kommuner och regioner har nu i uppdrag att göra klimat- och energiplaner. Vi ser att vi har en hel del att bidra med både utifrån att vi är markägare och lantbruksföretagare. LRF deltar också i en del av länens klimatråd, vilket ofta visar sig vara en bra samverkansplattform.

För att klara den gröna omställningen har vi räknat ut att det behövs xxx för och xxx för klimatanpassning. Omställningen till fossilfri energi kan bara ske under förutsättning att det finns lönsamma och konkurrenskraftiga lantbruksföretag. Läs gärna LRFs omställningsrapport här!

I det energipaket som LRF har presenterat för regeringen ingår bland annat förslag på att skattebefria all egenanvänd solel, införa en biopremie för biodrivmedel och öka gödselgasstödet. Gödselgasstödet har nu beslutats och det finns beslut om 900 miljoner mellan åren 2024-2026. LRF samverkar med Energigas Sverige för att få en lösning på problemet med skattebefrielsen av biogasen, som försvann i och med en EU-dom. 

En annan fråga som diskuteras inom LRF är Energigemenskaper. Från och med 1 januari 2022 finns det möjligheter för delning av energi för överföring av lokal förnybar energi. Det innebär att en solcellsproducent kan bygga lågspänningsnät för delning av el till grannar och närboende. Läs mer här. 

Klicka i menyn och läs mer om våra olika områden såsom solel, biogas, småskalig vattenkraft, vindkraft med mera.

Läs mer
Till sidomenyn

Ny kunskap och erfarenhet inom energiområdet

I regionerna och på LRF riks anordnas det ett antal webbinarium. Flera av dom är inspelade och kan ses i efterhand.

Se webbinarierna
Till sidomenyn

Biogas

Det blir en fortsättning på gödselgasstödet, något LRF har arbetat hårt för. Regeringen har anslagit medel för fortsatt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform samt gödselbaserad biogas. Numera är det Energimyndigheten som hanterar både gödselgasstödet och uppgraderingsstödet.

Det är fortfarande oklart vad som händer med biogasen och skattebefrielse. Det senaste är försiktiga positiva signaler att det ska komma ett besked under hösten. LRF jobbar på många olika plan med frågan, både riks och regionalt. Kommissionen inbjuder till samråd om fortsatt skattebefrielse för den svenska biogasen - LRF

För mer information om biogas klicka på länken nedan!

Så här arbetar LRF med biogasfrågan
Till sidomenyn

Solel

Av alla lantbruksföretag i Sverige planerar 40 procent att investera i solel, antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Det gör lantbruksnäringen till en av de främsta inom förnybar energi.

Ladda ner LRFs broschyr om solel för lantbruk.  och LRF broschyr från 2023 om småskaliga solcellsparker. 

Eftersom elanvändningen i Sverige väntas fördubblas, eller än mer fram till 2050 erbjuder LRF fem digitala kunskapshöjningar för lantbrukare om att sätta upp en småskalig solcellspark på din mark. Här kan du se webbinarierna i efterhand. 

Läs mer
Till sidomenyn

Vindkraft

Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt. Anledningen är främst en ökad politisk klimat-och miljömedvetenhet men också en ökad efterfrågan på grön el hos elkonsumenter.

Läs mer
Till sidomenyn

Småskalig vattenkraft

Den småskaliga vattenkraften har många olika nyttor och det finns en stor potential att öka produktionen i de kraftverk som finns – till nytta för tillväxt och miljö. Anläggningarna är – och behöver fortsätta vara - en viktig del i energisystemet.  

Till sidomenyn

Klimatklivet

Möjligheter att söka Klimatklivet är något som LRF gärna vill berätta om. Läs mer om kommande ansökningsperioder på Klimatklivets hemsida.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. 

Läs mer om Klimatklivet här och se film
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta oss

Helena Elmquist

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö.