Sveriges jord- och skogsbrukare har sjöar, vattendrag, kustavsnitt och grundvattenmagasin på och i anslutning till sina marker som de värnar. Frågor som LRF jobbar med kan bland annat handla om vattenbrist, bevattning, övergödning, dikesunderhåll, vattenskyddsområden med mera.

En tillräcklig tillgång på friskt vatten är inte bara en förutsättning för mänskligt liv, det är också avgörande för att kunna odla, föda upp djur och bedriva andra verksamheter inom det gröna näringslivet. 

En stor del av arbetet inom verksamhetsområdet ”vatten” handlar om att hjälpa medlemmar i regionerna med olika frågor kopplat till vatten samt att på olika sätt ha en dialog med Länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter. 

Läs mer om LRFs vattenfrågor generellt
Till sidomenyn

Markavvattning och dikesunderhåll

Markavvattning syftar till att skapa god balans mellan syre och vatten i marken. Lant- och skogsbrukets infrastruktur för vatten är en förutsättning för att grödor och träd ska kunna växa bra. 

Dikningsföretag 

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag som fungerar som samfälligheter. En fungerande sådan har rutiner för att följa underhållsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras som påverkar markavvattning.  

Studiecirklar om diken 

Är ni intresserade av att gå en studiecirkel om markavvattning och dikesunderhåll så hänvisas till Vuxenskolans hemsida. Det finns även kurser som hålls digitalt. Ni kan också kontakta projektledare Henrik Djerv, vattenrådgivare på HIR Skåne för att diskutera vilka kurser som finns eller som kan startas upp. 

Som undervisningsmaterial används följande handbok: Äga och förvalta diken - LRF. Ett mycket pedagogiskt material som kan laddas ner och användas även om man inte går en studiecirkel.  

Dagvatten och åkermark 

I takt med att städerna växer och vi får fler täta ytor där vattnet inte kan infiltrera blir också belastningen på dikena större. 

Till sidomenyn

Vattenverksamhet

 

Vad gäller för uttag av vatten? 

Vattenuttag är en vattenverksamhet som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. LRF Trädgård har spelat in ett webbinarium om lagar och regler om vattenuttag:

 

Anmälan och ansökan om tillstånd för uttag av vatten 

För att få göra vattenuttag från sjöar, vattendrag och grundvatten krävs tillstånd. Läs mer på respektive länsstyrelses webbplats: 

Till sidomenyn

Stöd för åtgärder inom vatten

Missa inte de stöd som finns att söka för arbetet med ett renare vatten.
– Det enklaste miljöarbetet vi kan göra i lantbruket är att plocka de lägst hängande frukterna och det är att söka de olika EU-stöden för minskad miljöpåverkan, säger Markus Hoffman.

Här kan du ta del av fem föredrag kring vilka pengar som finns att söka. 

På följande sidor finns bra information om åtgärder och möjlighet att söka stöd:

Till sidomenyn

Bevattningsdammar och täckdikning

I den strategiska planen finns möjlighet att söka medel för investeringsstöd bland annat för att anlägga bevattningsdammar eller täckdika. Läs mer:

Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik - Jordbruksverket 

Till sidomenyn

Vattenskyddsområden

Flera kommuner är på gång med att revidera sina vattentäkters skyddsföreskrifter. LRF kan bistå med stöd till kommungrupper och medlemmar som berörs. De stora frågorna med vattenskyddsområden handlar om gränsdragning, hantering och spridning av växtnäring och växtskyddsmedel och påverkan på skogsbruk. 

Innan kommunen eller VA-bolaget skickar in en ansökan om vattenskyddsområde till Länsstyrelsen ska de arrangera ett samråd med berörda fastighetsägare och intresseorganisationer. Det är viktigt att redan tidigt i processen vara tydlig med hur förslaget påverkar din verksamhet. När Länsstyrelsen har fått in ansökan och de anser att den är komplett skickas den på myndighetssamråd till exempelvis SGU, Trafikverket, Jordbruksverket, HaV och i de flesta fall LRF. Underlaget skickas då till kommungrupperna som får avgöra om de vill svara på remissen. 

När den sökande fått bearbeta svaren från myndigheterna och gjort kompletteringar tar Länsstyrelsen fram ett förslag på vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter som går ut på sakägarremiss till berörda fastighetsägare. Personal på LRF kan stötta i processen både i myndighetsremissen och sakägarremissen. Välkommen att ta kontakt med LRF! 

För kommungrupper finns en påverkansplan för vattenskyddsområden.

Till sidomenyn

extremväder.se

Fram till slutet av 2024 drivs satsningen ’Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder’ som ett projekt av LRF Trädgård. Uppdraget har upphandlats av Jordbruksverket och flera aktörer är involverade i genomförandet.  

I projektet har det tagits fram material kring extremväder som också är intressant för lantbrukare. Deras föreläsningar finns även som inspelade webbinarier på youtube.

Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta Oss

Ida Grimlund

Ida Grimlund

Regionalt sakkunnig. Vattenfrågor

Till sidomenyn

Markavvattning och dikesunderhåll

Markavvattning syftar till att skapa god balans mellan syre och vatten i marken. Lant- och skogsbrukets infrastruktur för vatten är en förutsättning för att grödor och träd ska kunna växa bra. 

Dikningsföretag 

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag som fungerar som samfälligheter. En fungerande sådan har rutiner för att följa underhållsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras som påverkar markavvattning.  

Studiecirklar om diken 

Är ni intresserade av att gå en studiecirkel om markavvattning och dikesunderhåll så hänvisas till Vuxenskolans hemsida. Det finns även kurser som hålls digitalt. Ni kan också kontakta projektledare Jon Wessling, vattenrådgivare på Hushållningssällskapet  för att diskutera vilka kurser som finns eller som kan startas upp. 

Som undervisningsmaterial används följande handbok: Äga och förvalta diken - LRF. Ett mycket pedagogiskt material som kan laddas ner och användas även om man inte går en studiecirkel.  

Dagvatten och åkermark 

I takt med att städerna växer och vi får fler täta ytor där vattnet inte kan infiltrera blir också belastningen på dikena större.