Glyfosat får förnyat godkännande

Sädesfält

EU-kommissionen har förlängt godkännandet för det verksamma ämnet glyfosat, som används för att bekämpa ogräs, till och med den 15 december 2033. För Sveriges lantbruk och trädgårdsproduktion är det ett glädjande besked.

Svensk livsmedelsproduktion ska öka samtidigt som lantbruket ska genomföra den gröna omställningen. Ogräs begränsar skörden, vilket begränsar livsmedelsproduktionen. En begränsad livsmedelsproduktion har i sin tur en negativ påverkan på lönsamheten i lantbruket, vilket försvårar den gröna omställningen. 

Glyfosat har idag en mycket stor betydelse för möjligheten att bekämpa ogräs. Det gäller inte minst i Sverige och i övriga Norden där ett kallt och blött klimat i kombination med en kort säsong gör att förekomsten av olika typer av ogräs är särskilt utmanande för produktionen.

De senaste årens omfattande utvärdering av glyfosat gick i mål i somras, då den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, inte fann några kritiska problem med ämnet. Efsa: Inga kritiska problem med glyfosat - LRF.
EU-kommissionen valde då att lägga fram ett förslag om att glyfosats godkännande skulle förnyas med 10 år. 

Vid olika omröstningsförsök bland EUs medlemsländer under hösten har förslaget inte fått den kvalificerade majoritet som krävs för att det ska antas eller förkastas. Sverige har hela tiden röstat ja, men några länder lade ned sina röster. EU-kommissionen valde då att gå vidare med sitt förslag och den 28 november publicerades den förordning som förlänger godkännandet till och med den 15 december 2033.
Register of Commission Documents - C(2023)8101 (europa.eu) 

Stor betydelse för produktionen

Sverige tillhör de länder som har den absolut lägsta användningen av växtskyddsmedel. Hela 81 % av de växtskyddsmedel som såldes i Sverige under 2022 var emellertid ogräsmedel – och glyfosat stod för 43 % av den totala försålda mängden.
Försäljningen av växtskyddsmedel ökade med knappt 9 % under 2022 - LRF 

Finns det alternativ?  

Till viss del är det möjligt att bekämpa ogräs mekaniskt med till exempel jordbearbetning, men då krävs det många fler arbetstimmar och det går åt mer diesel, vilket leder till att koldioxidutsläppen ökar.  Jordbruksverket har beräknat att det vore möjligt att med hjälp av ny precisionsteknik reducera användningen av ogräsmedel med upp mot 20 % till 2030, men att det bland annat skulle kräva investeringsstöd.
ovr660v2.pdf (jordbruksverket.se.

Vad händer nu?

De företag som har ett godkännande för växtskyddsmedel som innehåller glyfosat behöver ansöka om ett förnyat godkännande för sin produkt senast den 16 mars 2024. I väntan på att produktgodkännandet förnyas kommer de gamla villkoren för produkten att gälla. 

Om ett företag inte skickar in en ansökan kommer produkten att få säljas i ytterligare 6 månader samt användas, bortskaffas och lagras i 18 månader. Det vill säga om man har en sådan produkt hemma kommer den att kunna användas i 18 månader räknat från den 16 mars 2024. 

Vid byte av registreringsnummer räknas ett medel som en ny produkt, och nya villkor förs inte över till utgående registreringsnummer. Nya villkor i produktgodkännanden gäller alltså INTE retroaktivt för äldre registreringsnummer. Det betyder att om du har en produkt hemma är det villkoren som står på etiketten som gäller under perioden för administrativ förlängning och utfasning.