Höjdpunkter från LRF Gävleborgs 2023

Att 2023 har varit ett händelserikt år har nog inte undgått någon. Här har vi samlat några höjdpunkter av allt det LRF Gävleborg har arbetat med under året som gått.

Några exempel på LRF Gävleborgs arbete under 2023

  • Tillsammans med hela LRF arbetat för att Livsmedelsstrategin 2.0 ska ha tydligare produktionsmål och mer fokus på lönsamhet i primärledet.
  • Aktivt påverkansarbete mot politiker, till exempel om regelförenklingar och livsmedelsförsörjning.
  • Debattartiklar, bland annat om vikten av att välja svenskt vid offentlig upphandling av livsmedel.
  • Stödmaterial till kommungrupperna för stötta dem att tidigt komma in i kommunernas processer och bevaka medlemmarnas intressen.
  • Bussresa med skolornas studie- och yrkesvägledare för att höja kunskapsnivån om studie- och jobbmöjligheter inom de gröna näringarna.
  • Bevakat olika former av åtgärder som kan inskränka på medlemmarnas äganderätt.
  • Åtgärdsförslag till miljömål i Gävleborg 2023-2030 tillsammans med flera kommungrupper.
  • Webbinarier med aktuell information inom relevanta områden med sakexpertis.

Livsmedelsstrategin

Hela LRF har gjort ett omfattande arbete med inspel till Livsmedelsstrategi 2.0, där alla regioner, branschavdelningar och riks har bidragit. Viktiga delar i våra inspel är: tydligare produktionsmål (t.ex. handelsnetto noll eller 80 procent självförsörjningsgrad), mer fokus på lönsamhet i primärledet och att synliggöra strategin på gårdsnivå. 

Ett viktigt arbete vi har framför oss 2024 är att bevaka nästa steg i livsmedelsstrategin, att säkerställa att det börjar märkas på gårdsnivå.

Påverkansarbete och media

Vi har under året bedrivit ett aktivt påverkansarbete med politiker på alla nivåer, både digitala och fysiska träffar, inklusive gårdsbesök. Speciellt vill vi lyfta de ”bushresor” runt delar av länet som vi genomförde i samarbete med Länsstyrelsen, en före sommaren och en efter. Politiker på olika nivåer har bjudits in till gårdsbesök, bland annat ett i Hofors.

Regionstyrelsen ordnade en bussresa i Ockelbo-Åmot med politiker med anledning av pausen i Nationella plan för miljöprövning av vattenkraften (NAP). Och vi vill också lyfta aktiviteter inom Greppa Näringen. LRF Söderhamn har varit värd för två möten där lantbrukare tillsammans med rådgivare, Länsstyrelsen och Ljusnans-Voxnans vattenvårdsförbund diskuterade praktiska åtgärdslösningar i ett avrinningsområde. 

LRF Gävleborg har synts en hel del i media och skrivit en rad debattartiklar. En sammanställning av det finns här.

2024 kommer vi kommunikativt jobba mer med att lyfta våra medlemmar och deras verksamheter. Vi vill berätta om allt fantastiskt arbete som pågår runt om i regionen.

Nästa år är det val till Europaparlamentet. En väldigt stor del av de frågor som påverkar LRFs medlemmar och deras företag har sin grund i beslut på EU-nivå.  Vi kommer uppvakta partiernas kandidater och lyfta LRFs viktiga frågor utifrån att jord- och skogsbruket är EUs bästa försvar. 

Kommungrupper

Under året har vi satsat på kommungrupperna inte minst genom ökade personella resurser. Vi har genomfört digitala träffar för kommungrupperna i Gävleborg, för att dela på erfarenheter, sprida information och lära känna varandra. Det kommer vi fortsätta med nästa år. Vi har också erbjudit webbinarier och digitala utbildningar inom olika områden, samt tagit fram och distribuerat material till kommungrupperna om översiktsplaner, vägar, järnvägar och vattenskyddsområden för att stötta dem att komma in i processerna tidigt och bevaka medlemmarnas intressen. 

I oktober samlades ett sjuttiotal representanter för kommungrupperna i Dalarna, Gävleborg och Mälardalen i Tällberg för en kommungruppskonferens. Konferensen bjöd på en rad information och diskussioner om samhällsplanering, livsmedelsstrategi, offentlig upphandling, beredskap, kommunikation och mycket annat.

Skola och arbetsmarknad

Vår medverkan i det nationella digitala eventet Bonden i skolan-veckorna 2-27 oktober där hela 45 000 elever över hela landet deltog var mycket framgångsrik. Eventet utgjordes av en digital plattform där eleverna kunde navigera sig runt på en fiktiv bondgård, både enskilt, i grupp eller med hjälp av sin lärare i helklass.
Vi genomförde tre bussturnéer med studie- och yrkesvägledare (SYV) där vi totalt nådde 110 SYV i fem län, inklusive Gävleborg. Dagarna syftade till att SYVarna skulle få se och uppleva de gröna näringarna med alla sinnen.

Under 2024 kommer vi att jobba för att målgruppen 13-20 år i större utsträckning ska uppfatta de gröna näringarna som en framtidsbransch där de har möjlighet att jobba med något som är viktigt på riktigt.

Infrastruktur och äganderätt

Inom området infrastruktur har vi svarat på remiss om VGU (Vägars och gators utformning) där vi har lyft in medlemsfrågor kopplat till framkomlighet, drift och underhåll, avvattning, omgivningspåverkan samt trafiksäkerhet vid byvägar och gång- och cykelvägar.  Under 2024 kommer vi att jobba för ännu bättre kontakt med Trafikverket.

Jag vill även lyfta arbetet som gjort i att ta fram åtgärdsförslag miljömål i Gävleborg 2023-2030.  Aktivt arbete med ihop med regionstyrelse och flera kommungrupper.

Vi har fortsatt att bevaka koncessionsärenden för regionala- 130kV- och nationella stamnäts-ledningar - 400kV. Likaså bevakar vi olika former av åtgärder som kan inskränka på medlemmarnas äganderätt. 

Flera digitala seminarier har anordnats för medlemmarna med aktuell information inom skilda områden som är relevanta för medlemmarna, flera av dem har genomförts med stort deltagande där det vanligen varit med sakexpertis och att det sedan getts möjlighet att ställa frågor för deltagarna.

Under 2024 planerar LRF Gävleborg att fortsätta bevaka brukande- och äganderättsfrågor inom flera områden med effekter för jord- och skogsbruk bl.a. planeras för att nya EU direktiv-regelverk implementeras under 2024 men detta gäller även ny infrastruktur som kan ge intrång och störningar.

Läs mer om årets verksamhet i LRF Gävleborgs årskrönika.

Vilka framgångar LRF rönt på riksplanet kan du läsa mer om här.