Kontrollera vargen bättre

Får i en hage, stängslad enligt RAS.
När stängslig enligt konstens alla regler inte hjälper måste lantbrukare få tillgripa skyddsjakt.

Regionstyrelsen vill öka skyddsjakten på varg. De menar att den växande stammen och nya rev is skapar oro som minska viljan att producera lammkött, i en tid då efterfrågan ökar. De anser även att myndigheterna bör lyssna in de företagare och familjer som bor i utsatta lägen.

LRF i Östergötland ser allvarligt på den ökande vargstammen, i både antal och att etablering sker i allt fler områden. Regionstyrelsen oroas över den osäkerhet lantbrukare och särskilt djurägande lantbrukare nu upplever.

I en tid då landet behöver öka produktionen av livsmedel med fler betande djur leder den växande vargstammen till det motsatta, en minskning av får, lamm och andra naturbetes-djur. Oron minskar framtidstron och investeringsviljan både hos nuvarande lantbrukare och kommande generationer.

Förenkla skyddsjakten vid angrepp

Regionstyrelsen vill att licensjakt ska vara möjlig i hela landet för att, under kontrollerade former, kunna styra eller avstyra etableringar av varg i särskilt utsatta områden som biologiskt värdefulla betesmarker, svårstängslade områden men också i områden med hög täthet av tamdjur och människor. Det är även helt nödvändigt med förenklade möjligheter till effektiv skyddsjakt vid angrepp eller påtaglig störning för djurhållningen.

 I dag är vargstammen så stor att den behöver minska. Årets licensjakt var ett steg i rätt riktning, men är inte tillräcklig. Nuvarande ersättningsnivåer för förebyggande åtgärder måste ses över med anledning av den ökade rovdjursstammen men också för de högre kostnaderna för stängslingsmaterial, teknik och bränsle med mera.

Resurser till rovdjursinventering

För att säkerställa ett bra beslutsunderlag tycker regionstyrelsen att rovdjursinventeringar i Östergötland ska genomföras med tillräckliga resurser och i den omfattning som krävs. Inventering av varg ska särskilt ske där människor känner oro och upplever att varg finns nära bebyggelse eller vid hagar med tamdjur. 

Vi anser dessutom att antalet ”tillåtna” vargrevir och dess lokalisering ska anpassas efter hur mönstret av djurhållning ser ut i området. När handeln bedömer att de skulle ha avsättning för tre gånger så mycket lammkött, som finns tillgängligt idag, ska vi inte försvåra en djurhållning som även gynnar biologisk mångfald och en levande landsbygd.