Dispens utgör ett undantag och kan beviljas för en avtalsperiod. Det finns en rad grundläggande förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att arrendenämnden ska kunna medge dispens:

  • att det föreligger ett av parterna undertecknat avtal,
  • att arrendenämnden är behörig att godkänna villkoret, dvs, dispens söks för ovan villkor,
  • att det framgår av avtalet att part får söka arrendenämndens godkännande,
  • att dispensansökan kommit in till arrendenämnden senast en månad efter det att avtalet undertecknades 
  • att jordägaren hos arrendenämnden kan åberopa ett sakligt och godtagbart skäl för att nämnden ska ge dispens.

Om arrendenämndens dispensprövning ej accepteras förfaller det ingångna avtalet om inte parterna kommit överens om något annat i avtalet. Beslut om dispens kan inte överklagas.

Här hittar du blankett för ansökan.