Genom att installera appen ”LRF Medlemsrabatter” och registrera dig som användare ingår du ett avtal med LRF Samköp AB (org.nr 556043-8771, 105 33 Stockholm) avseende användningen av appen och däri förekommande tjänster (“Avtalet”). Dessa villkor utgör då Avtalet mellan dig och LRF Samköp.

Vänligen läs igenom Avtalet noggrant. Om du inte accepterar Avtalet måste du logga ut från appen och avinstallera den från din utrustning.

För det fall tvingande konsumentskyddsregler är tillämpliga, för att du är konsument, ska sådana regler gälla före vad som anges i Avtalet, så långt som erfordras för att uppfylla dessa regler. Som konsument kan du således ha rättigheter utöver vad som anges i Avtalet.

Medlemsnummer

Du får registrera dig med användning av ditt medlemsnummer i LRF och personnummer. Använder du ett medlemsnummer tillhörande en juridisk person ska du på begäran kunna visa att du har rätt att använda det medlemsnumret.

Ordningsregler och instruktioner

Som användare förbinder du dig att följa, förutom dessa villkor, de ordningsregler och instruktioner som LRF Samköp från tid till annan meddelar.

Tjänster

Genom appen vill LRF Samköp tillhandahålla dig tjänster. Dessa består i:

- möjlighet att använda appen så som avsetts av LRF Samköp,

- Förse dig som användare med aktuell information om rabattavtal som medlem i LRF kan utnyttja,

- information om försäljningsställen där rabattavtal kan nyttjas och LRF Samköp s samarbeten med andra aktörer,

- information om LRF Samköp,

- möjlighet att tipsa en vän om medlemskap i LRF Samköp, samt

- den övriga information och funktionalitet som från tid till annan tillhandahålls via appen (”Tjänster”).

För att använda Tjänster behöver du kompatibel hårdvara, programvara (senaste versionen rekommenderas och krävs i vissa fall) och internetuppkoppling (avgifter kan tillkomma). Tjänsters prestanda kan påverkas av dessa faktorer.

Externa Tjänster (länkar m.m.)

I vissa fall kan du som användare och medlem i LRF genom appen ansöka om kundavtal hos en viss leverantör som har ett samarbetsavtal med LRF Samköp. Du kan i så fall att via appen komma att länkas till ett formulär hos leverantören (dennes internettjänst) och härutöver kan Tjänster även möjliggöra annan tillgång till tredje mans tjänster (såsom karttjänster och hemsidor) (tillsammans eller var och en benämnda ”Externa Tjänster”).

Din användning av Externa Tjänster sker på din egen risk och LRF Samköp är inte ansvarig för Externa Tjänster som kan nyttjas i eller via Tjänster.

Tillgänglighet

Tjänster är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. LRF Samköp garanterar dock inte att Tjänster är fria från eventuella fel, förseningar eller avbrott. LRF Samköp förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänster för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

Användares ansvar m.m.

LRF försöker vidta skäliga åtgärder för att skydda information som du lämnar i samband med användning av Tjänster, men du bekräftar och medger att ditt lämnande av sådan sker på din egen risk.

Du är införstådd med att Tjänster och Externa Tjänster ska användas av dig och ska inte ge andra personer tillgång till dessa eller till appen. Du ansvarar för varje handling som företas genom användningen av appen på din utrustning och att du har rätt att använda det medlemsnummer som använts för att få tillgång till Tjänsterna. Du får inte överlåta Avtalet eller rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

Du åtar dig att inte använda Tjänster eller Externa Tjänsterna till att

-                           trakassera, utnyttja, förfölja eller hota eller förtala en person eller bolag,

-                           kommunicera material som du inte har tillåtelse, rätt eller licens till att använda,

-                           kommunicera stötande, kränkande, olagligt, vilseledande eller skadligt innehåll,

-                           kommunicera personlig, privat eller konfidentiell information som tillhör andra,

-                           efterlikna eller oriktigt framställa din anknytning till en annan person eller bolag,

-                           kommunicera obeställd eller av LRF Samköp icke auktoriserad annonsering, reklammaterial, eller andra informationstillkännagivanden,

-                           planera eller delta i en någon olaglig, bedräglig eller manipulerande aktivitet,

-                           använda Tjänster eller Externa Tjänster på ett sätt som är oförenligt med villkoren i Avtalet eller som utgör intrång i LRF Samköps eller en tredje mans immateriella rättigheter.

Begäran om skadestånd, eller annan påföljd, ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid, dock som längst 6 månader, efter det att den omständighet som föranlett begäran upptäckts eller bort upptäckas. Begäran om skadestånd ska alltid göras skriftligen.

LRF Samköp har rätt till ersättning som du, eller någon för vilken du svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om din skyldighet att utge ersättning enligt vad som här anges framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

LRF Samköps Ansvar och ansvarsbegränsningar

(i) LRF Samköps kan inte garantera att Tjänster är fria från fel, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhetsstörningar och LRF Samköp ska inte ansvara för förlust som kan uppkomma som en effekt av sådana händelser.

(ii) LRF Samköp ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänster, inte heller ansvarar LRF för skada orsakad av försening, förvanskning eller förlust av data eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

(iii) Du har rätt till ersättning för direkt skada som LRF Samköp, eller någon för vilken LRF Samköp svarar, förorsakat genom vårdslöshet.  Du har inte någon rätt till ersättning för indirekta skador, inkluderande utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador, eller förlust av data. LRF Samköps ansvar är vidare begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande 1000 kronor SEK.

Begränsningarna av LRF Samköps skadeståndsskyldighet enligt (i) – (iii) ovan gäller inte i fall av uppsåt, vid personskada eller om annat följer av tvingande lag.

Behandling av personuppgifter

För behandling av dina personuppgifter gäller vad som anges i ”Personuppgiftspolicy LRF Samköp AB” (avseende kunduppgifter) och det samtycke vi begär då registrering av appen sker då vi ber dig samtycka till behandling av dina personuppgifter enligt vad som närmare anges i nämnda samtycke.

Immateriella rättigheter

Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. All kopiering, ändring, överlåtelse eller annan användning av material, såsom texter, bilder, programvara, som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller uttryckligen och otvetydigt medges av LRF Samköp från tid till annan är förbjuden. Dina eventuella nyttjanderättigheter enligt Avtalet upphör automatisk om du inte följer dess villkor. 

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills att det upphör efter uppsägning av dig eller LRF Samköp. Du eller LRF Samköp kan närsomhelst säga upp Avtalet, du gör det genom att avinstallera appen.

Förändring av villkor, app och Tjänster m.m.

LRF Samköp förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan genom att publicera nya villkor i appen. De vid var tid gällande villkoren finns alltid tillgängliga i appen.

LRF Samköp förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Tjänster. Sådan förändring kan exempelvis, men inte enbart, avse tillgång till Externa Tjänster, layout, innehåll eller funktionalitet. Vid var tid tillgängliga Tjänster och Externa Tjänster framgår vid användning av appen.

LRF har rätt att anlita underleverantör för tillhandahållande av Tjänster och fullgörandet av andra förpliktelser enligt Avtalet.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler, gäller för Avtalet. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Kontakta oss

LRF Samköp AB, org.nr 556043-8771, Telefon 010-184 40 60, Postadress: LRF Samköp AB, 105 33 Stockholm eller info@lrfsamkop.se

***