Kan jag som markägare säga nej till en ledning på min mark?

Jag och ledningsägaren kommer inte överens och ledningsägaren har ansökt om ledningsrätt. Hur beräknar Lantmäteriet vilken ersättning som ska utgå efter beslut om ledningsrätt?

IP Only har skickat ett avtalsförslag till mig för att lägga en ledning på min mark. Vad ska jag tänka på?

Det står en grävmaskin på min fastighet, redo att börja gräva för fiber. Kan jag stoppa den?

Jag är delägare i en enskild väg och nu planeras det att vi ska lägga en elkabel i den. Vem behöver skriva på avtal, bara markägaren eller både markägare och vägföreningen?

Trafikverket vill ta min mark i anspråk för att bygga allmän väg. Finns det något särskilt att tänka på?

Kan jag avverka skog trots nyckelbiotopsklassning och kan jag överklaga ett beslut om nyckelbiotoper?

Det ska sättas upp vindkraftsverk på vår grannes mark. Kan vi komma att bli involverade på något vis?

Länsstyrelsen vill bilda naturreservat på delar av min mark. Vad innebär det för mig?

Är det lagligt att det köra skoter och elcykel på min mark? Marken börjar ta skada av detta.

Kan jag som markägare säga nej till en ledning på min mark?

Du har möjlighet att säga nej, men ledningsägaren kan vända sig till Lantmäteriet och tvinga sig fram med en ledningsrätt. Detta kostar både tid och pengar och vanligast är därför frivilliga överenskommelser. Sedan kan dessa omvandlas till en ledningsrätt i efterhand.

Rätten att dra en ledning över annans mark tryggas genom något av följande alternativ. 
• Nyttjanderättsavtal (markupplåtelseavtal)
• Servitut
• Ledningsrätt enligt Ledningsrättslagen

Jag och ledningsägaren kommer inte överens och ledningsägaren har ansökt om ledningsrätt. Hur beräknar Lantmäteriet vilken ersättning som ska utgå efter beslut om ledningsrätt?

Om ledningsrätt bildas med tvång så beslutar Lantmäteriet ut en ersättning till markägaren som beräknas utifrån Expropriationslagen, (denna brukar ligga på 5-15 kr per meter för fiberkablar och andra markkablar), av utarbetade normer och schabloniseringsmetoder. Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Det finns olika normer som används vid schabloniseringsmetoden, bland annat åkernormen, skogsnormen och normen om intrång i jordbruksmark. Som huvudregel gäller principen om att ersättningen ska motsvara fastighetsägarens förmögenhetsminskning. 

IP Only har skickat ett avtalsförslag till mig för att lägga en ledning på min mark. Vad ska jag tänka på?

Det finns många saker att tänka på före projektets start. Det är ofta viktigt för en markägare att kunna påverka placeringen av ledningen. Det kan vara av stor vikt för din möjlighet att disponera marken där ledningen förläggs för att undvika problem för framtiden vid byggnation eller grävarbeten. Du bör även ställa krav på att få avtalsutkastet av markupplåtelsen i god tid så att du har möjlighet att gå igenom det, ställa krav på eventuella förändringar m.m. Det är bra att bilägga avtalet med en karta på sträckningen. Dokumentera även gärna hur platsen såg ut före för att ha bildbevis om det skulle uppstå skador. Reglering av eventuella skador på mark och gröda bör vara tydligt och avtalat. Det är även bra att inte godkänna ett avtalsförslag som skriver bort rätten att göra skador gällande i framtiden, en så kallad nöjdförklaring. Reglera gärna även hur och hur marken ska återställas efter utfört arbete. Du kan jämföra och ta stöd av det bredbandsavtal som avtalsexperter på Ludvig och Co och IP-Only kommit överens om och som LRF kan rekommendera sina medlemmar att skriva på. Observera att rätt version är ”IP-Only Markupplåtelseavtal 2.0"

Läs mer på LRFs samlingssida om bredband och telefoni


Det står en grävmaskin på min fastighet, redo att börja gräva för fiber. Kan jag stoppa den?

Ja, förutsatt att det inte finns ett markupplåtelseavtal eller annan rätt att gräva kan du stoppa den. Markägaren kan begära att ledningen flyttas från marken och det finns möjlighet att ansöka om hjälp med att genomföra detta om markägaren inte får något gehör. Ni bör i princip även ha rätt till ersättning för vad det kostar att återställa tomten till sitt ursprungliga skick. Vad gäller er rätt till ersättning kan Skadeståndslagen vara tillämplig och enligt lagen ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Markägaren har i så fall rätt till ersättning för direkta kostnader samt eventuella värdeförluster. För att inleda en skadeståndsprocess krävs att en ansökan om stämning vid tingsrätt som får avgöra om rekvisiten för skadestånd är uppfyllda. Den som förlorar i tingsrätten riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader.

Jag är delägare i en enskild väg och nu planeras det att vi ska lägga en elkabel i den. Vem behöver skriva på avtal, bara markägaren eller både markägare och vägföreningen?

Inom vägföreningens område ska såväl vägsamfälligheten som markägaren skriva på ett markupplåtelseavtal. Båda parter har som utgångspunkt också rätt till ersättning.

Trafikverket vill ta min mark i anspråk för att bygga allmän väg. Finns det något särskilt att tänka på?

När det gäller just vägar har Trafikverket möjlighet att ta mark eller annat utrymme för en väg i anspråk med stöd av en fastställd vägplan eller en skriftlig överenskommelse, s.k. vägrätt. Trafikverket ska inledningsvis hålla samråd med berörda markägare, och markägarna ska ges tillfälle att lämna skriftliga synpunkter på intrånget. Det är viktigt att du som markägare är delaktig i processen och deltar vid möten som rör projektet. Det är även bra att markägarna tar ställning till hur detta påverkar brukandet av marken, till exempel om anslutningsvägar eller överfarter påverkas. Lyft gärna frågan om hur det exempelvis planeras för rondeller, mötesfickor, vägbulor m.m. Går det att kombinera vägbygget med nedgrävning av fiberkablar för att minska markens intrång på sikt?

Kan jag avverka skog trots nyckelbiotopsklassning och kan jag överklaga ett beslut om nyckelbiotoper?

En nyckelbiotopsklassning innebär inte formellt att avverkning är förbjudet. Risken är dock stor att det blir mycket svårt att hitta köpare för virket. Anmäler man avverkning och Skogsstyrelsen inte meddelar ett förbud har man laglig rätt att avverka. Meddelar Skogsstyrelsen förbud har man rätt till ersättning för marknadsvärdet + 25 %.

Det pågår flera rättsprocesser angående om nyckelbiotoper är ett överklagningsbart beslut och om Skogsstyrelsen har rätt att inventera nyckelbiotoper. Den 23 juni 2021 kom ett avgörande från Kammarrätten i Stockholm, och av domen följer att:

• Registreringen av en nyckelbiotop är ett förvaltningsbeslut eftersom det har en handlingsdirigerande effekt.
• Registreringen av en nyckelbiotop är ett överklagbart beslut eftersom det har påvisbar effekt för den enskilde skogsägaren.
• Skogsstyrelsens myndighetsinstruktion ger inte stöd för beslutet att inventera och registrera nyckelbiotoper och det finns inte heller något annat rättsligt stöd för det.

Det ska sättas upp vindkraftsverk på vår grannes mark. Kan vi komma att bli involverade på något vis?

Det finns en frivillig avtalsmodell för ersättningar till markägare som är närmast berörda. Det kan handla om att en del av intäkten fördelas mellan närliggande grannar och markägare. Denna modell är dock frivillig så närliggande grannar har ingen sådan rätt per automatik. För att vindkraft ska få sättas upp krävs att tillstånd söks och att alla berörda ges en möjlighet att yttra sig under processens gång. Det kan till exempel vara fråga om grannarnas synpunkter på påverkan av buller och eventuella skador på naturmiljön och djurlivet.

Länsstyrelsen vill bilda naturreservat på delar av min mark. Vad innebär det för mig?

Naturreservat får bildas genom beslut av länsstyrelser och kommuner i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Samråd ska hållas med markägare och andra berörda och du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut. Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat.
Om ett naturreservat bildas på din mark har du i regel rätt till ekonomisk ersättning. Denna ersättning grundar sig i de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att kvarstå som ägare och få en så kallad intrångsersättning enligt Expropriationslagen, (du får begränsningar i din rätt att råda över marken). Du kan också välja att sälja marken. Om ni inte kan komma överens om ersättningen har du möjlighet att väcka talan mot staten i mark- och miljödomstolen i fråga om vilken ersättning som är skälig. Reglerna om naturreservat finns i Miljöbalken.

Är det lagligt att det köra skoter och elcykel på min mark? Marken börjar ta skada av detta.

Allemansrätten innebär att andra personer kan få vistas på någon annans mark under förutsättning att man inte förstör eller stör. Att köra elcyklar, segways och andra mindre fordon med motor i naturen, ingår inte i allemansrätten. Det finns en Terrängkörningslag som förbjuder körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk på barmark, snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog och snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen eller marken. Det är också förbjudet enligt brottsbalken att olovligen och på annat än väg färdas över en tomt eller plantering eller över någon annan mark som kan skadas av detta.

lrf.se/terrangkorning kan du läsa mer om LRFs arbete i frågan.