Är jag som lantbrukare konsument eller näringsidkare vid inköp av en vara eller tjänst?

Jag har köpt en traktor i egenskap av företagare. Nu verkar traktorn trasig. Vad har jag för rättigheter?

Jag har köpt en skördetröska i befintligt skick. Vad innebär det lite mer konkret?

Jag funderar på att köpa en hästtransport från utlandet i egenskap av företagare, finns det något särskilt jag ska tänka på?

Min maskinreparatör vill hänvisa till Reparation 11 i vårt avtal, vad är det för något?

Vad är rimlig dröjsmålsränta i ett avtal mellan två näringsidkare?

Kan säljaren verkligen begära in förskottsbetalning av en lastbil före leverans? Det verkar vara en småskalig företagsverksamhet. Hur vet jag att de inte lurar mig?

Jag har fått en felaktig faktura, priset jag ska betala för höbalarna är för högt, vad gör jag?

Min kund vägrar betala en faktura. Hur går jag till väga för att driva in skulden?

Är jag som lantbrukare konsument eller näringsidkare vid inköp av en vara eller tjänst?

Det är viktigt att ha koll på om du betraktas som konsument eller näringsidkare. Lagarna som reglerar de olika situationerna skiljer sig åt, särskilt avseende de konsumentskyddande reglerna. Avtal mellan näringsidkare och konsumenter regleras genom tvingande lagar, konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen.
Köp av vara mellan två näringsidkare regleras genom köplagen, en lag som dock inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet, av praxis, handelsbruk eller annan sedvänja som anses bindande för parterna. Det saknas lagstiftning som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare. Avtalsfrihet råder och flertalet branscher har utformat sina egna standardavtal, ett exempel är AB 04 för utförandeentreprenader inom byggsektorn. Parterna behöver dock avtala särskilt om att ett visst standardavtal ska gälla. Om parterna ingått ett muntligt avtal eller de inte kan enas om avtalsinnehållet, kan det ursprungliga avtalet behöva fyllas ut genom eventuellt tidigare partsbruk, sedvänja i branschen och allmänna avtalsrättsliga principer. Det kan även vara nödvändigt att ta ledning av närliggande lagar som t.ex. köplagen och konsumenttjänstlagen.

Som regel är det ändamålet eller syftet med avtalet och affären som är avgörande för om du betraktas som näringsidkare eller konsument. Om du köper en maskin med huvudsakligt syfte att användas inom ditt jord- eller skogsbruk ska du som utgångspunkt betraktas som näringsidkare och inte konsument. Om du i stället i första hand tänker använda maskinen inom familjens privata brukande och i viss mån även inom jord- och skogsbruket bör du betraktas som konsument. Det är även bra att notera att även om du står som privatperson på ett kontrakt men varan har en stark förbindelse till din näringsverksamhet så kan du ändå betraktas som näringsidkare istället.

Jag har köpt en traktor i egenskap av företagare. Nu verkar traktorn trasig. Vad har jag för rättigheter?

Har du köpt traktorn i egenskap av näringsidkare och haft användning av denna inom ditt jordbruk så är det köplagen som är tillämplig lag om inget annat avtalats. Det råder stor avtalsfrihet vid köp mellan företagare. Först och främst bör du undersöka om ni har avtalat något och vad avtalet i så fall innehåller för rättigheter och skyldigheter, eller om avtalet innehåller någon friskrivning eller garanti.


Enligt köplagen så ska varan anses som felaktig även om varan har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande förbehåll om den inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet, säljaren underlåtit att upplysa köparen om ett något väsentligt förhållande avseende varans egenskaper eller användning eller om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunnat förutsätta.


Om varan är felaktig och det inte beror på köparen kan du kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Köparen får dock inte åberopa att varan är felaktig om han eller hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet (senast inom två år) om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.


Avseende skadestånd är grundregeln att köparen ska få ersättning för direkt skada vilket t.ex. betyder ersättning för utgifter kompensationskostnader, hyra av ersättningsutrustning och prisskillnad om du köpt en likvärdig vara av en annan säljare. Om säljaren eller hans medhjälpare dessutom har varit vårdslös eller har handlat i strid mot god tro och heder eller om säljaren varit försumlig eller har utfäst specifika avtalsvillkor (garanti) så kan även indirekt skada ersättas om de förelåg vid köpets ingående. Indirekt skada betyder ersättning för utebliven vinst och annan förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning etc.

Jag har köpt en skördetröska i befintligt skick. Vad innebär det lite mer konkret?

När säljaren använder sig av denna klausul i avtalet försöker säljaren begränsa sitt ansvar genom att avlämna en vara till köparen i det faktiska tillstånd som den befinner sig i, i samband med själva avlämnandet. Bestämmelsen tar främst sikte på begagnade varor och för att säljaren ska kunna friskriva sig från ansvar för dolda felaktigheter som kan ha uppstått genom varans användning och normal förslitning, eller som funnits där från början utan att något lagt märkte till det tidigare. Syftet med klausulen är dock inte att säljaren ska kunna friskriva sig från exempelvis att delar av en vara saknas för att kunna användas på det sätt som varan är avsedd för att använda.


Om du köper en vara i befintligt skick är det av stor vikt att du undersöker varan före köpet. Möjligheterna att påkalla fel i vara när en vara sålts i befintligt skick är mindre. En vara som sålts i befintligt skick kan ändå under en del omständigheter vara att anse som felaktig.


Leveransförsening av jordbruksmaskin
Säljaren utlovade att jordbruksmaskinen skulle levereras i god tid före skörd men leveransen skedde en månad senare än utlovat. Detta påverkar mitt jordbruk i stor utsträckning - hur kan jag gå vidare?


Förutsatt att köplagen är tillämplig och inget annat har avtalats: Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen. Beräkna vilka merkostnader du haft genom leveransförseningen. Om du inte anser att det säljaren erbjuder motsvarar denna förlust, kan du begära skadestånd. Däremot kan man inte få skadestånd om säljaren hållit köparen skadeslös genom att ställa annat användbart gods till förfogande mot skälig avgift under förseningstiden.
När köparen utnyttjar sin rätt att hålla inne betalning enligt ovan och om betalning ska ske vid olika tidpunkter så gäller som regel att köparen inte behöver fortsätta betala till dess köparens skuld till säljaren motsvarar det belopp som köparen har rätt att hålla inne.

Jag funderar på att köpa en hästtransport från utlandet i egenskap av företagare, finns det något särskilt jag ska tänka på?

Det är bra att känna till att den internationella köplagen har ratificerats av Sverige och ett stort antal andra stater. I det här fallet är det avgörande om ni i köpekontraktet väljer vilket lands lagar som ska tillämpas på avtalet (gör ett lagval). Det innebär att ni bestämmer att vid tvist ska antingen Sveriges eller det andra landets köplagar tillämpas. Lagen tillämpas dock inte om både säljaren och köparen har sina affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.

Min maskinreparatör vill hänvisa till Reparation 11 i vårt avtal, vad är det för något?

Reparation 11 är ett standardavtal som ibland även kan kallas för allmänna villkor. Reparation 11 reglerar villkoren mellan dig och maskinverkstaden. Avtalet gäller endast om parterna uttryckligen och företrädesvis skriftligen hänvisar till Reparation 11 i avtalet. Båda parter ska ha beretts möjlighet att ta del av innehållet av Reparation 11 före avtalsskrivande. Om Reparation 11 blir gällande ska verkstaden ge en kostnadsuppskattning på begäran av kunden och kostnadsuppskattningen ska lämnas efter att varan felsökts, dock före det att arbetet utförs. I fall kostnadsförslaget inte överensstämmer med slutpriset, och detta inte berott på att några tilläggsarbeten tillkommit, får kostnadsförslaget inte överskridas mer än 20 %. Genom att hänvisa till Reparation 11 finns det fler bestämmelser för parterna att förhålla sig till. Saknas standardavtal råder avtalsfrihet vid köp av tjänst mellan näringsidkare och eventuella tvister blir svårare att hantera.

Vad är rimlig dröjsmålsränta i ett avtal mellan två näringsidkare?

Dröjsmålsräntan regleras i räntelagen som är dispositiv, det vill säga den gäller om inget annat är avtalat. Ett företag kan i stort sett ha vilken dröjsmålsränta som helst, men är den orimligt hög kan den ogiltigförklaras om ni skulle hamna i tvistemål. Vilken räntesats företaget väljer måste dock framgå av ett avtal. Den lagstadgade dröjsmålsräntan beräknas genom att summera den aktuella referensräntan med 8 %. Om referensräntan exempelvis är 1 % kan du ta ut 9 % i dröjsmålsränta. Referensräntan fastställs av Sveriges Riksbank en gång i halvåret.

Kan säljaren verkligen begära in förskottsbetalning av en lastbil före leverans? Det verkar vara en småskalig företagsverksamhet. Hur vet jag att de inte lurar mig?

Du är enligt köplagen som regel inte skyldig att betala förrän varan är dig till handa eller ställts till ditt förfogande om inte annan tidpunkt för betalningen framgår av avtalet. Innan köparen betalar har han eller hon som utgångspunkt dock rätt att få undersöka varan.

Jag har fått en felaktig faktura, priset jag ska betala för höbalarna är för högt, vad gör jag?

En näringsidkare kan precis som en konsument bestrida en faktura om den anser att fakturan är felaktig, exempelvis om den inte beställt det som fakturerats, fått det som den ska betala för eller om beloppet är felaktigt. Om du vill bestrida fakturan ska du beskriva att du bestrider den och varför. Det är även viktigt att det framgår att du bestritt fakturan innan förfallodatumet. I många fall kan detta lösas på frivillig väg och fakturaavsändaren och fakturamottagaren för en dialog och kommer överens i det här skedet, men fakturaavsändaren kan också ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. I så fall kan du även bestrida betalningsföreläggandet. Därefter behöver fakturaavsändaren ta ställning till om han eller hon vill driva ärendet vidare till domstol.

Min kund vägrar betala en faktura. Hur går jag till väga för att driva in skulden?

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Efter att du har lämnat in ansökan kommer Kronofogdemyndigheten att skicka ett föreläggande till kunden. Om kunden betalar till följd av detta ska du dra tillbaka din ansökan. Om kunden bestrider kravet och du går med på att driva ärendet vidare ärendet i domstol lämnar Kronofogdemyndigheten över ärendet till tingsrätten. Om kunden inte svarar meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag där det framgår att kunden ska betala i enlighet med din ansökan. Kunden kan då komma med en invändning och begära återvinning av ärendet. Du kan också begära att Kronofogdemyndigheten ska verkställa utslaget.