Hur börjar vi ett generationsskifte?

Ett generationsskifte innebär för en företagare inom de gröna näringarna att man skiftar en lantbruks- eller skogsfastighet från den överlåtande generationen till den övertagande generationen, som ofta är företagarens barn. Det innebär inte sällan att det finns syskon som ska lösas ut och kompenseras och arvsrättsliga aspekter som behöver beaktas. Genom ett generationsskifte kan en familj styra över fördelning av tillgångar utifrån vilja, önskemål och andra förutsättningar.

Det är viktigt att alla berörda i familjen är delaktiga och träffar en affärsrådgivare och/eller en jurist redan från början, det vill säga redan i planeringsstadiet. Det är många faktorer att ta hänsyn till och besluten påverkar bland annat företagets långsiktighet, framtida inkomster och levnadsvillkor. Förberedelser och framförhållning kan även minska risken för konflikter på kort och lång sikt.

Vilken överlåtelseform som passar bäst i just det enskilda fallet är också en viktig aspekt. Det kan till exempel vara fråga om köp eller gåva i olika former alternativt en kombination. Ofta kombineras överlåtelsen med villkor, till exempel om egendomen ska utgöra enskild egendom. Skattetekniska ställningstagande utgör även en viktig del. Det finns även olika sätt att hantera kompensation, i fall detta är nödvändigt. Kompensationen kan utgöra till exempel fastighet, pengar eller revers.

För mer information / material:

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte utgör ett avtal mellan dödsbodelägare om hur arvet efter en avliden person ska skiftas. Före det att arvskifte sker är det nödvändigt att upprätta en bouppteckning som registreras hos Skatteverket. I fall den avlidne personen var gift ska som huvudregel även en bodelning göras före arvskiftet.

Arvskiftet ska fördela avlidnes tillgångar mellan arvingarna efter att eventuella skulder reglerats. Arvskiftet styrs dels av lag, testamenten men även av separata överenskommelser. Arvskifteshandlingen måste skriftligen godkännas av alla arvingarna.

Tingsrätten kan utse en boutredningsman eller skiftesman som tar över ansvaret om arvingarna inte når en överenskommelse.

För just lantbruksfastigheter kan man behöva beakta vissa skatterättsliga aspekter kopplat till skogskonton, eventuella underskott, räntefördelning, och periodiseringsfonder.

Vad är en framtidsfullmakt och vad bör vi tänka på vid upprättande av en sådan?

En framtidsfullmakt upprättar du och ger som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig för framtida behov. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av fullmaktsgivaren och bevittnad av två personer.

En fullmakt ska därutöver innehålla:

  • att det handlar om en framtidsfullmakt
  • vem eller vilka du ger fullmakt till
  • vilka angelägenheter som fullmakten omfattar
  • eventuella övriga villkor som gäller.

Det är den person som har fullmakten som avgör när den börjar gälla. Detta gäller inte om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning.
I framtidsfullmakten kan frågor om gåvor och arvoden regleras.

Fullmakten får dock inte omfatta åtgärder inom hälso-, och sjukvård eller tandvård. Den får heller inte omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär.

Fullmaktsgivaren bör noga överväga innehållet i en framtidsfullmakt och med jämna mellanrum se över och ändra innehållet i framtidsfullmakten med hänsyn till livssituation, förändringar av tillgångar m.m.

Min man och jag planerar att ge vår lantbruksfastighet till en av våra gemensamma döttrar. Hur påverkar det hennes arv? Vad är laglott?

Lagstiftarens utgångspunkt är att föräldrar vill behandla sina barn rättvist. När en förälder ger en gåva till sitt barn ska gåvan som huvudregel räknas av från det barnets arv när föräldern avlider. Om man vill ge bort fastigheten utan att dottern ska behöva räkna av den från sitt framtida arv behöver man därför skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv.

Det är inte bara rena gåvor som räknas som förskott på arv utan också försäljning till underpris och att efterskänka en fordran.

Ett förskott på arv kan resultera i att syskonen som inte fått någonting i förskott får ut mer i arv och att gåvotagaren inte får ut något alls. Gåvomottagaren måste dock inte betala tillbaka pengar till dödsboet om gåvans värde skulle vara större än vad hon har rätt att ärva.

Bröstarvingar har enligt lag alltid har rätt till sin laglott. Laglottsskyddet medför att en förälder inte har möjlighet att fullt ut göra sitt barn arvlös genom testamente, eftersom barnet har rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Reglerna om bröstarvinges rätt till sin laglott hindrar dock inte arvlåtaren från att under sin livstid förbruka sin egendom genom exempelvis gåvor.

Vad ska jag och mina syskon tänka på nu när vi gemensamt deläger en jordbruksfastighet?

Äganderätt till egendom, både fastighet/lös egendom, som ägs av fler än en person kallas samäganderätt. Ska ett beslut tas gällande samägandet krävs enligt lagen full enighet mellan samtliga delägare, annars kan en god man behöva utses. För att förhindra konflikter och för att klargöra rättigheter och skyldigheter inom samägandet är det bra att skriva ett samäganderättsavtal. I ett sådant avtal kan man helt eller delvis avtala bort samäganderättslagen och ni kan reglera exempelvis förvaltning, ekonomiskt ansvar, vad som ska ske vid överlåtelse och hur tvister ska lösas.

Vad innebär giftorättsgods och enskild egendom?

I ett äktenskap finns det två typer av egendom; giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom, oavsett om egendomen ägs gemensamt av makarna eller ensam av någon make, utgör giftorättsgods. Även egendom som är införskaffad före äktenskapets ingående blir giftorättsgods den dag man gifter sig.

För att ändra egendomen från giftorättsgods till enskild egendom krävs det att makarna gemensamt upprätta äktenskapsförord där makarna anger att all egendom eller viss egendom ska vara enskild egendom. Egendom som make/maka får genom gåva eller arv kan göras enskild genom villkor i gåvobrev eller testamente. Det går även att bodela under äktenskap för att ändra egendomens karaktär.

I vårt äktenskapsförord står det att all egendom ska vara enskild. Måste vi även skriva ett testamente så vi kan ärva varandra?

Arvsrätten är en sak och äktenskapsförordet och enskild egendom en annan. När makar antingen skiljer sig, eller om en make avlider, görs först en bodelning. Finns det då bara enskild egendom, tar var och en sin enskilda egendom vid skilsmässa. Vid dödsfall görs samma sak. Det som är den avlidnes egendom fördelas sedan till dennes arvingar enligt lag i fall inte testamente finns. Om det finns gemensamma barn, så ärver efterlevande maken före barnen. Finns det barn sedan tidigare, så kan de begära att få ut sin del av arvet direkt. Har man inte gemensamma barn, eller om man vill att de gemensamma barnen ska ärva före maken, bör man upprätta ett testamente. Sen kan det finnas anledning att skriva testamente i fall man vill att arvet i nästa led ska vara barnens enskilda egendom.

Vad ska vi tänka på när vi skriver äktenskapsförord och vad krävs för att det ska vara giltigt?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av giftorätten och göra tillgångar till enskild egendom. När man gifter sig äger var och en av makarna fortfarande sina saker själv. Tillgångarna blir däremot giftorättsgods, om inte den är enskild egendom, och väldigt förenklat innebär det att makar har rätt till hälftendelning av dessa genom bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.

Följande tre krav ska vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt:

  • Det ska vara skriftligt
  • Undertecknat av båda makarna
  • Ingivet för registrering hos Skatteverket

För att det ska kunna registreras hos Skatteverket behöver era personnummer också finnas med i äktenskapsförordet så att era folkbokföringsuppgifter kan kontrolleras. Det är alltid klokt att anlita en familjerättsjurist vid upprättande av äktenskapsförord.

Vad måste ett testamente innehålla för att vara giltigt?

För att vara giltigt måste ett testamente vara i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Vittnena får inte vara under 15 år make sambo eller släkt med dig eller mottagare av testamente. Vittnena behöver närvara samtidigt och veta att det är ett testamente det rör sig om men behöver inte ta del av innehållet i testamentet.

Vad är samboegendom och ärver sambor varandra?

Samboegendom utgör gemensam bostad och gemensamt bohag som införskaffats gemensamt för gemensamt användande. Det är endast samboegendomen som är föremål för bodelning. Sambolagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala bort lagens fördelningsregler genom ett samboavtal.

Sambor ärver inte varandra utan i så fall krävs upprättande av testamente för att hela eller delar av kvarlåtenskapen ska tillfalla sambon vid den andres frånfälle.

Min sambo betalar för renovering på gården men det är jag som äger den. Vad bör vi tänka på?

Högsta domstolen har relativt nyligen klargjort vad som gäller när en sambo investerat pengar i egendom som ägs av den andra sambon. Rättsfallet heter NJA 2019 s. 23. Där var det just fråga om att ena sambon gjort investeringar och bekostat renoveringar i den gemensamma bostaden. Det kan vara värt att veta att Högsta domstolen uttalade sig i fallet på så vis, att det är den sambo som påstår att det finns en skuld som måste bevisa detta samt att om den sambo som betalat ska vara säker på att få tillbaka en viss del, så bör avtal i form av till exempel skuldebrev eller avtal om ägarandel upprättas.