Jag har fått avslag på min ansökan om bygglov. Vad kan jag göra?

Behöver jag söka bygglov om jag vill bygga ett stall?

Vad är det för skillnad på översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser?

Kommunen planerar att detaljplanera för bebyggelse av två hus i närheten av min ridanläggning, hur nära får de bygga?

Behöver jag bygglov för brunn avsedd för dricksvatten?

Vad är en ekonomibyggnad och är den undantagen från bygglovsplikten?

Vad kan byggnadsnämnden göra om någon vidtagit en bygglovspliktig åtgärd utan att ansöka om bygglov?

Vår granne har sökt förhandsbesked eller bygglov för en byggnad på angränsande mark och vi tycker byggnaden är för nära vår fastighetsgräns. Kan vi motsätta oss det?

Jag har förstått att även om en åtgärd inte kräver bygglov kan det ändå krävas en anmälan. I vilka situationer krävs det?

Vad finns det för fördelar med att ansökan om förhandsbesked?

När krävs marklov respektive rivningslov?

Jag har fått avslag på min ansökan om bygglov. Vad kan jag göra?

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från dess att du blev delgiven beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och vara riktat till Länsstyrelsen men skickas eller lämnas till byggnadsnämnden. Det ska framgå vilket beslut som överklagandet gäller, till exempel genom att ange diarienummer/ärendenummer, fastighetsbeteckning och beslutsdatum, varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar. Om du har några handlingar till exempel förhandsbeskedet, ritningar m.m. som stödjer din uppfattning ska du bifoga det.

Behöver jag söka bygglov om jag vill bygga ett stall?

Huvudregeln är att man behöver bygglov för nybyggnad, tillbyggnad, och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad. Undantaget från kravet på bygglov omfattar bland annat ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan. Utgångspunkten för att det ska röra sig om ett undantag är att byggnaden ska ha direkt anknytning och behövas för driften av den aktuella näringen och inte är en självständig verksamhet. Som regel omfattas inte bland annat mejerier, slakterier, växthus, sågverk och verkstäder. Stall för travhästverksamhet och ridhallar avsedda för hopp- och dressyrträning har i vissa fall ansetts ha så pass begränsad anknytning till den övriga verksamheten på fastigheten att det inte bedömts som en ekonomibyggnad för jordbruket. Vid bedömningen om det rör sig om en bygglovsbefriad ekonomibyggnad beaktas även konstruktionen, utformningen och placeringen av byggnaden.

Vad är det för skillnad på översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser?

I varje kommun finns det i regel en kommunal översiktsplan som inte är juridiskt bindande men som ger en vägledning om hur kommunen vill utforma kommunen på ett övergripligt plan. Det kan likställas med en viljeriktning, till exempel skapa eller bibehålla en levande landsbygd. Kommuner har ofta detaljplaner som reglerar mindre områden med detaljerade och tydliga regler. Dessa regler är bindande och avgörande för vad som får byggas och vad som är bygglovspliktigt eller ej. För områden där detaljplan ej finns, finns generellt sätt områdesbestämmelser. De är ofta mer detaljerade än en översiktsplan men inte fullt så detaljerade som en detaljplan. Generationsskiften på landet kan vara en sådan omständighet som kommunen i översiktsplanen har angivit som en möjlighet till att få bygga på annars undantagen mark i översiktsplanen.

Kommunen planerar att detaljplanera för bebyggelse av två hus i närheten av min ridanläggning, hur nära får de bygga?

De grundläggande kraven för djurhållning i nära anslutning till annan bebyggelse finns i Plan-och bygglagen. Kommunen ska bland annat ta hänsyn till hälsorisker och olägenheter. Det finns inte några uttryckliga lagregler eller avgöranden om skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning annat än rekommendationer. Boverket har vid nyetablering av hästhållning/ridanläggningar rekommenderat ett skyddsavstånd om 500 meter mellan bostäder och hästhållning. Socialstyrelsen har en rekommendation om att 200 meter är rimligt. Vid mätningar av spridning av allergen i luften har det visat sig att förhöjda värden kunde uppmätas i närområdet av hästhållningen men att efter 50–100 meter från källan så var halterna mycket låga eller under den så kallade detektionsgränsen. Endast bostäder mycket nära, cirka 10 meter hade halter inomhus som var mätbara.

Behöver jag bygglov för brunn avsedd för dricksvatten?

Det krävs inte bygglov eller anmälan för en brunn enligt Plan- och bygglagens regler. Enligt Miljöbalkens regler får man även gräva en brunn för dricksvatten utan tillstånd. Ska man däremot ta ut vatten för bevattning eller på något annat sätt använda vattnet inom en verksamhet så är det att betrakta som vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalkens regler.

Vad är en ekonomibyggnad och är den undantagen från bygglovsplikten?

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är undantagna från bygglovsplikten om de uppförs utom detaljplanerat område. Det kan exempelvis röra sig om maskinhallar, ladugårdar eller stall. Utgångspunkten för att det ska röra sig om ett undantag är att byggnaden direkt ska behövas för driften av den aktuella näringen och inte är en självständig verksamhet. Vid bedömningen om det rör sig om en bygglovsbefriad ekonomibyggnad beaktas också konstruktionen, utformningen och placeringen av byggnaden. För att vara säker på att den byggnad du tänker uppföra är byggnadsbefriad är det bra att ta en dialog med byggnadsnämnden i din kommun.

Vad kan byggnadsnämnden göra om någon vidtagit en bygglovspliktig åtgärd utan att ansöka om bygglov?

Ett rättelseföreläggande innebär att den det är riktat till ska vidta rättelse, exempelvis genom att ta ner en byggnad som uppförts eller återuppföra en byggnad rivits i strid med Plan- och bygglagens bestämmelser. Ett rättelseföreläggande kan bara rikta sig mot ägaren av en fastighet eller ett byggnadsverk. Byggnadsnämnden kan också besluta om en byggsanktionsavgift för vissa överträdelser av Plan- och bygglagen. En byggsanktionsavgift kan både tas ut av ägaren av en fastighet eller ett byggnadsverk och den som begick eller fått en fördel av en överträdelse, om det är någon annan än ägaren. Byggnadsnämnden kan ingripa med både byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande, exempelvis om byggnadsnämnden inte har anledning att tro att rättelse kommer att ske eller möjligheten till rättelseföreläggande riskerar att bli preskriberad. Byggnadsnämnden får inte besluta om rättelseföreläggande om det gått mer än tio år från överträdelsen.

Vår granne har sökt förhandsbesked eller bygglov för en byggnad på angränsande mark och vi tycker byggnaden är för nära vår fastighetsgräns. Kan vi motsätta oss det?

Vid prövning av förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser är utgångspunkten att grannar och andra berörda ska underrättas om ansökan och ges möjlighet att yttra sig över den. Den som motsätter sig en grannes byggnad för att den inte anser att åtgärden är lämplig på platsen bör därför påtala sina funderingar och hur dennes fastighet eller verksamhet påverkas för byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ska i sin prövning bland annat beakta avståndet mellan byggnaden och närliggande anläggningar kopplat till lantbruksverksamhet.

Jag har förstått att även om en åtgärd inte kräver bygglov kan det ändå krävas en anmälan. I vilka situationer krävs det?

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Till exempel krävs det en anmälan vid uppförande eller tillbyggnad av ett attefallshus, ändring som väsentligt påverkar brandskydd i en byggnad eller nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller områdesbestämmelse. Det finns dock flertalet undantag från kravet om anmälan. Kontakta gärna byggnadsnämnden om du är osäker på om behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Vad finns det för fördelar med att ansökan om förhandsbesked?

Om du planerar att bygga något där bygglov krävs är det möjligt att först söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet kan ge dig svar på om den plats du planerar att bygga på är lämplig, om ditt planerade byggprojekt följer de lagar och riktlinjer som finns m.m. Byggnadsnämnden kan antingen besluta om ett positivt eller negativt förhandsbesked och de har rätt att ta ut en avgift för handläggningen. Det är vanligt att söka ett förhandsbesked utanför detaljplanelagt område. Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

När krävs marklov respektive rivningslov?

I ett detaljplanelagt område krävs så kallat marklov om du avser ändra markens höjdläge avsevärt. Det finns ingen exakt bestämmelse om vad avsevärd ändring är men många kommuner anser att gränsen går vid en halv meter. Det kan även krävas marklov för att fälla träd eller plantera skog inom detaljplanelagt område. Det krävs dock inte marklov om detaljplanen har ett visst höjdläge och du tänker utföra åtgärder för att få marken i den nivån som framgår av detaljplanen.

Rivningslov ansöker du hos kommunens byggnadsnämnd om. Rivning innebär exempelvis att du helt eller delvis tar bort en byggnad med dess stomme eller att flytta en byggnad från en plats till en annan. Rivningslov krävs i de flesta fall inom detaljplanelagt område för att riva byggnad helt eller delvis. Utanför ett detaljplanelagt område krävs vanligtvis inte rivningslov. Kommunen har dock möjlighet att genom sina områdesbestämmelser meddela krav om rivningslov även utanför detaljplanelagt område.