LRF är positivt till en harmoniserad djurskyddslagstiftning i EU. Bedömningen är att en harmoniserad lagstiftning går att förena med bibehållen djurskyddsnivå i Sverige. Harmoniseringen skulle också leda till ytterligare möjligheter att ta betalt för svenska mervärden.
Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. LRF anser därför att det mest effektiva och långsiktigt hållbara sättet att få god djuromsorg är att ge bonden utrymme att utveckla och förbättra djurhållningen på det sätt som passar bäst utifrån den egna gårdens förutsättningar. LRFs mål är en moderniserad, förenklad, mer flexibel och målstyrd lagstiftning (man tillåts uppnå lagens mål på olika sätt), med korrekt och rimlig tillämpning som gagnar djurägarnas konkurrenskraft. LRF vill se en funktionell lagstiftning som är anpassad till dagens behov.

Stärkt konkurrenskraft

Den viktigaste djurskyddsfrågan är att hög ambition på djurskyddsområdet ska kunna förenas med stärkt konkurrenskraft. LRF verkar därför för att få till stånd en harmonisering av djurskyddslagstiftningen inom EU. LRF arbetar också aktivt för att modernisera, förenkla och förbättra djurskyddslagstiftningen så den blir mer flexibel och utformad så att hög konkurrenskraft kan uppnås. LRF vill bland annat ha en översyn av djurskyddsföreskrifterna (L100) och vidareutveckla möjligheten till kontrollprogram, som medger att produktionen får ske på annat sätt än lagstiftningen anger, förutsatt att djurskyddet bibehålls.

LRFs arbete har bidragit till att djurskyddslagstiftningens inverkan på företagens konkurrenskraft har prioriterats i Konkurrenskraftsutredningen. Dessutom har förbättringar och förenklingar införts för vissa djurslag i föreskrifterna. LRFs arbete har också lett till att otillfredsställande förslag om nytt regelverk rörande kontrollprogram har bromsats och djurvälfärdsersättningar har införts på vissa djurslag.

Kontakt

Erika Brendov, Expert, näringspolitik djurskydd
Telefon: 08-787 51 90
E-post: erika.brendov@lrf.se