Tycker

 • Svensk produktion ska ges förutsättningar att med bibehållen god djuromsorg också vara konkurrenskraftig och utvecklas.
 • Det är genom djurhållarens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras.
 • Grunden för både god djuromsorg och utveckling av företagandet är ett system byggt på tillit och förtroende för företagarnas ambitioner och kompetens, vilket behöver omsättas i såväl lagstiftning som tillämpning.
 • Det mest effektiva och långsiktigt hållbara sättet att nå god djuromsorg är genom att ge företagaren utrymme att utveckla och förbättra djurhållningen på det sätt som passar bäst utifrån den egna gårdens förutsättningar.
 • Det behövs en modernisering, förenkling och förändring av den samlade djurskyddslagstiftningen så att den blir mer flexibel och målstyrd med bibehållen god djuromsorg. Reglernas innehåll behöver anpassas så att de går hand i hand med hög konkurrenskraft. Sättet att bedriva djurskyddskontroll behöver anpassas till detta för att tillse rättssäkerhet.
 • Djurskyddskontroller ska vara riskbaserade, föranmälda, korrekta och likvärdiga med hög rättssäkerhet. Systemtillsyn (fokus på djuren och helheten i djurens miljö, uppföljning av rutiner, egenkontroll samt åtgärdsplaner) behöver införas då lagstiftningen blir mer målstyrd.
 • Svenska djur ska få bibehålla sin goda hälsa.
 • Antibiotika ska inte få användas förebyggande till djur utan diagnos.

Gör

 • Genom ett aktivt påverkansarbete har LRF som högsta prioritet att få till stånd en svensk djurskyddslagstiftning och tillämpning som medverkar till både god djuromsorg och hög konkurrenskraft. Många viktiga steg på vägen har tagits redan.
 • LRF arbetar för att alla medlemsländer i EU ska implementera och följa EU:s gemensamma lagstiftningen på djurskyddsområdet.
 • LRF har skapat en samrådsgrupp för djurskyddskontroll där åtta lantbrukare ger input från fältet och diskuterar med Jordbruksverket om hur djurskyddskontrollerna kan förbättras.
 • LRF driver på för att EUs regelverk ska möjliggöra en säker livdjurshandel, att vi vid import har rätt att kräva tester eller motsvarande för smittor svenska djur är fria från.
 • LRF har påverkat synen på hur antibiotika används till djur inom EU. Det blir en allt mer restriktiv syn på att ge dessa läkemedel till friska djur inom animalieproduktionen.

Läs LRFs övergripande djuromsorgspolicy här.