Kontrollerna ska vara riskbaserade, föranmälda, korrekta och likvärdiga med hög rättssäkerhet. De ska genomföras av inspektörer med hög kompetens och gott bemötande. Kontrollerna ska vara proportionerliga i bedömningar och åtgärder samt kostnadseffektiva.

LRF försöker påverka myndigheter och politiker i alla kontrollfrågor. Läs mer om LRFs arbete med god myndighetsutövning och varför det är viktigt med förtroende i relationen mellan myndigheter och enskilda. Vi sprider information om rättigheter och skyldigheter vid kontroller till medlemmarna via regionerna. LRF arbetar också för förbättrade regler för bland annat djurförbud och stöttar myndigheterna i deras arbete med bemötande och kompetensfrågor

Samrådsgrupp

LRFs arbete har bland annat bidragit till att Jordbruksverket beslutat att normalkontroller av djurskydd ska föranmälas. Och till att rådet för djurskyddskontroll – där länsstyrelserna och Jordbruksverket gemensamt arbetar för förbättringar av djurskyddskontrollen – har gett högsta prioritet åt anmälningsärenden och inspektörernas kompetens samt bemötandefrågor.

LRF har också skapat en samrådsgrupp för djurskyddskontroll där åtta förtroendevalda lantbrukare ger input från fältet och diskuterar med Jordbruksverket om hur djurskyddskontrollerna kan förbättras. LRF har fått gehör för många av de synpunkter som förts fram i gruppen.

 

Fakta om djurskyddskontroller i Sverige

Den offentliga djurskyddskontrollen sköts av Länsstyrelsen. Det görs regelbundna och riskbaserade normalkontroller, anmälningskontroller, uppföljande kontroller (extra kontroll om brister upptäckts vid tidigare kontroll) och extra kontroller i samband med ansökningar (exempelvis om olika tillstånd).

Om kontrollerna upptäcker misstänkt vanvård kopplas en rad aktörer in. Länsstyrelsen genomför kontroller, veterinär kallas in, LRFs omsorgsgrupper informeras, djur omhändertas. Det kan ske genom hjälp på den befintliga gården, omplacering av djur till andra gårdar eller att djuren måste skickas till slakt.

Eventuella misstänkta brott anmäls till polis. Om polisen misstänker brott mot djurskyddsreglerna inleds en förundersökning ledd av åklagare.

Utöver detta följer samtliga mjölkproducenter i Sverige något av mejeriföretagens kvalitetssystem där både lagkrav och andra krav på verksamheten kontrolleras.

LRF har ett eget omsorgsarbete som innebär en kontinuerlig samverkan med bland andra Länsstyrelsen i syfte att ha en så bra beredskap som möjligt om en krissituation skulle uppstå. Omsorgsgruppens roll är att stötta lantbrukaren för att återupprätta ett välfungerande företag och en bra djuromsorg. Vid behov kan omsorgsgruppen hjälpa till att avyttra djurbesättningen.