Regelverket kom redan 2007 men har först nu på allvar börjat tillämpas i skogsbruket. Den innebär bland annat förbud att störa fåglar och vissa andra utpekade arter, eller skada deras fortplantningslokaler och viloplatser. I stort sett all skog utgör häckningslokaler för fåglar och ett förbud mot störning skulle kunna innebära förbud mot skogsbruksåtgärder hela våren och försommaren.

Artskyddet är en av de viktigaste äganderättsfrågorna för skogsbruket. LRFs äganderättsgrupp har därför artskyddet som ett av sina fokusområden, och LRF har arbetat aktivt med artskyddsfrågan, både genom att försöka få till stånd nya bestämmelser och genom att påverka rättstillämpningen. Det senare har vi bland annat gjort genom att hjälpa markägare att driva principiellt viktiga fall i domstol.

Två viktiga principmål

Det första målet gällde svampen bombmurkla som hindrade en skogsägare i Värmland från att bruka sin skog. Det målet drevs upp till högsta instans och innebar en stor framgång för markägaren och LRF. Domen innebar att restriktionerna inte får innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Det gör att myndigheterna i framtiden måste bilda reservat eller motsvarande och ersätta markägaren om man anser att skogsbruket behöver begränsas i liknande situationer.

Trots den viktiga domen är det ännu oklart om samma principer ska gälla när det är fåglar som kan begränsa skogsbruket. Därför driver LRF nu tillsammans med Mellanskog ett mål som handlar om fågeln lavskrika. Det rör sig om flera skogsägare som blivit förbjudna att avverka i områden där lavskrikan rör sig. LRF menar att samma principer ska gälla för fåglarna som för bombmurklan. Målet är ännu inte avgjort.

Kontakt hos LRF Skogsägarna: 
gunnar.linden@lrf.se 08-787 58 93