Tycker

 • Äganderätten är grunden för all näringsverksamhet på landsbygden.
 • Biotopskydd får inte hindra markanvändning.
 • Ansvaret för åtgärder för renare vattenmiljö behöver fortsatt delas mellan odlare och samhället.
 • Lagstiftning som styrmedel i miljöfrågor ska tillgripas bara när andra styrmedel inte lett till tillräckligt många miljöåtgärder men ska inte tillgripas per automatik som förstahandsval. 
 • Användningen av växtskyddsmedel ska vara behovsanpassad och restriktiv.

Gör

 • Kommunicerar att Det Goda Ägandet  är ett samhällsintresse.
 • LRF har drivit igenom att utveckling och bibehållande av aktivt jordbruk ska ses som skäl för dispens från naturvårdsbestämmelser.
 • I EUs vattendirektiv har regeringen, efter önskemål från bland annat LRF, överprövat åtgärdsprogrammet för direktivets andra cykel 2016-2021 då kostnaderna för lantbruket befarades bli stora. Nu sker också en stor satsning på att öka den lokala delaktigheten i det fortsatta genomförandet.
 • LRF verkar för att underhållet av markavvattningen i odlingslandskapet ska öka. Vattnet som produktionsresurs med ibland för mycket och ibland för lite vatten är en av de mest kritiska frågorna i växtodlingen.
 • LRF verkar för en växtskyddsanvändning som minimerar risker för både hälsa och miljö.
 • LRF medverkar till att ta till vara möjligheterna med resurseffektivitet, digitalisering och ny teknik, för snabb överföring av ny forskning och teknik­utveckling på gårdsnivå.
 • LRF är med och driver Greppa Näringen som erbjuder rådgivning till lantbrukare för att  minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödning och för en säker användning av växtskyddsmedel.