LRF rekryterade 2016 flera jurister varav flera är regionalt placerade och har som huvuduppgift att utgöra ett juridiskt stöd och en kompetensförstärkning till LRFs regioner.

De ska till exempel kunna följa med kommungrupper eller regionrepresentanter på möten hos Länsstyrelsen eller bena ut juridiken i  regionala remisser.

Översiktligt så finns ett trettiotal äganderättsliga frågeställningar, bland annat klagorätt vid skogsavverkning, strandskydd, EUs artskyddsförordning, tvångsinlösen av naturreservat, översyn av terrängkörningslagen, Minerallagen, Vattendirektivet samt allemansrätt och kommersiell verksamhet för att nämna några.

Genom avstämningar med LRFs regioner, förtroendevalda och LRF Konsult (numera Ludvig & Co) prioriteras olika frågor.

LRFs opinionsarbete runt äganderätten sker under begreppet Det goda ägandet som bygger på att visa att ägande hör ihop med långsiktiga beslut, ansvarsfullt företagande, hållbarhet och produktion av produkter som samhället har stor nytta av.

När ägandet inskränks så inskränks också den nytta som ägandet bidrar med i samhället. Läs mer här

Läs LRFs remissvar på artskyddsutredningen här