Kunskapen om förhållandena på landsbygden och villkoren för den som arbetar och försörjer sig på sin egen mark minskar i takt med urbaniseringen. Det finns också en ökad vilja hos många i samhället att lägga restriktioner på mark de inte själva äger. Denna utveckling vill vi möta och det är bakgrunden till LRFs äganderättsförstärkning.

Förstärkningen inom äganderättsfrågorna innebär att fem personer rekryterats under våren. Fyra av dessa tjänster är regionalt placerade och har som huvuduppgift att utgöra ett juridiskt stöd och en kompetensförstärkning till LRFs regioner. De ska t.ex kunna följa med kommungrupper eller regionkontor på möte hos Länsstyrelsen eller att bena ut juridiken i en regional remiss. Den femte tjänsten är en centralt placerad expert. För att höja LRFs äganderättsliga kompetens kommer en informationsbank att skapas där frågor och svar inom äganderätten ska sammanställas och göras tillgänglig för all personal.

Översiktligt så finns ett trettiotal äganderättsliga frågeställningar, bland annat talerätt vid skogsavverkning, strandskydd, EUs artskyddsförordning, översyn av terrängkörningslagen, Minerallagen, Vattendirektivet samt allemansrätt och kommersiell verksamhet för att nämna några. Genom avstämningar med LRFs regioner, förtroendevalda och LRF Konsult kommer olika frågor att prioriteras.