Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla – för samhället. Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap, samtidigt som det producerar mat, skogsråvaror och energi. Det skapar tillväxt och arbetstillfällen.

I Sverige har vi en lång historia av självägande bönder. Bönder och skogsägare har under lång tid haft förtroendet att under frihet förvalta och bruka den skog och mark de äger på ett ansvarsfullt sätt.

Det har varit positivt för vår samhällsutveckling. Vi har i dag ett av världens effektivaste men också renaste jordbruk. Vi är världsledande när det gäller etisk, god djurhållning. Vi använder mindre antibiotika och växtskydd än de flesta i vår omvärld.

Vi har ett hållbart skogsbruk som säkerställer biologisk mångfald och återväxt samtidigt som skogen spelar huvudrollen i den pågående klimatomställningen.


Detta har skapats av bönder och skogsägare själva i samförstånd och samverkan med omvärlden.

Tyvärr sker i dag allt större inskränkningar i rätten att under frihet bruka egen skog och mark på ett ansvarsfullt sätt. Inskränkningar som försvårar eller till och med omöjliggör företagandet och aktivt brukande inom det gröna näringslivet.

En fungerande ordning, byggd på tillit ochsamverkan har i många fall ersatts med misstro, lagstiftning och omotiverade begränsningar, ofta med bevarandeintressen och miljöskydd som förevändning.
Många skogsägare får idag brukandeförbud på delar av sin mark som anses särskilt skyddsvärd. Färre tänker på att den skyddsvärdamiljön är skapad av skogsägaren själv och att den är ett resultat av aktiv skogsskötsel, skapad av människa och natur tillsammans.

När skogsägare löper ökad risk att förlora de mest speciella miljöerna de skapat får lagstiftningen motsatt effekt.


Detta gäller på flera områden i det grönanäringslivet. I generationer har det funnits en tradition av ömsesidigt förtroende och ansvar. Den traditionenbryts allt oftare i olika typer av markintrång där bonden eller skogsägaren i dag saknar lagstiftat skydd. Det kan handla om kommersiellt utnyttjande av bondens mark utan att han eller hon tillfrågas eller får någon ersättning.

Det kan handla om prospektering och gruvdrift av mineraler, där numera både inhemska och utländska gruvbolag utan bondens medgivande och utan rimlig ersättning kan tvinga till sig möjligheten att både eftersöka och bryta mineral. Det kan handla om inskränkningar i brukandet av skog och mark med strandskydd och vattenskydd som förevändning utan att miljökonsekvenserna blivit noggrant eller korrekt utredda.

Om inskränkningar i rätten att under frihet aktivt äga och bruka sin skog eller mark fortsätter, minskar vi vår möjlighet att anta klimatutmaningen och det som vi alla vill ha och som efterfrågas i allt större utsträckning: närodlade livsmedel, ett hållbart och klimatnyttigt jord och skogsbruk, kött från djur som behandlats på ett etiskt värdigt sätt, ett öppet landskap, fossilfri energi, skog och mark tillgängligt för alla.

Sveriges bönder och skogsägare söker förståelse för att den största nyttan för både samhälle och ägare skapas genom förtroende och samverkan.


Alltför hårda inskränkningar leder till ett minskat företagande och en minskad samhällsnytta. Framtidens lösningar finns i stor omfattninginom det gröna näringslivet. Forskningen är enig om att fotosyntes och kretslopp är den grund som ett hållbart samhälle ska vila på. Sveriges bönder och skogsägare bidrar till detta genom sitt naturkapital; marken och skogen. Därför är det av stort samhällsintresse att villkoren för företagande inom jord och skogsbruk är rättvisa och rimliga. Så att det gröna näringslivet kan växa och skapa de värden som är till nytta för oss alla.