Kretsloppsmodellen ska ses som ett alternativ till de olika varianter som finns på marknaden. LRF vill framhålla att det är de lokala förutsättningar som bör avgöra. Det är självklart upp till varje enskild fastighetsägare att fritt välja bland de lösningar som uppfyller ställda krav.

LRFs grundsyn är teknikfrihet för den enskilde och att anläggningens ska uppfylla en grundläggande rening och att i sättande av reningskrav så skall MB 2:7 beaktas.

De näringsämnen som tas bort från åkrarna i form av mat och foder måste ersättas. Att sluta samhällets olika flöden och börja återvinna fosfor från  exempelvis avlopp är viktigt. Målet är att det ska ske på ett sätt som inte riskerar framtida produktion, konsumenternas tilltro till jordbruket, hälsa eller miljön.

Majoriteten av all växtnäring i maten hamnar i städernas avloppsslam. LRF har därför satt skarpa mål om att 80 % av fosforn i städernas avloppsvatten ska återföras till produktionen till 2030. Återföringen ska bland annat ske i linje med miljömålen Giftfri miljö och Ingen övergödning.

Naturresurser och växtnäring som cirkulerar mellan land – stad – land skall återföras utan tillförsel av hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen, varken kända eller okända.Här pågår arbete och utveckling med att få fram rena system där även läkemedelsrester elimineras och LRF följer noga utvecklingen.

Lantbrukaren ska inte behöva riskera sin eller framtida generationers produktion eller miljö genom att ta emot avloppsrester. Det är först när kvaliteten på slutprodukten och miljöpåverkan kan garanteras, som kretslopp och återföring av växtnäringen till åkermark är möjlig och vi kan säkra förtroendet för våra livsmedel.

Kretsloppets viktigaste delar

De viktigaste aspekterna för att uppnå kretslopp av enskilda avlopp kan sammanfattas i fyra delar:

  1. Toalettavloppet ska separeras. För att hållas så fritt som möjligt från kemikalier ska toalettavloppet källsorteras och inte blandas med bad-, disk- och tvättavloppet (BDT) som innehåller kemikalier och en alltför stor mängd vatten.
  2. Slutprodukten ska vara fri från smittämnen. Avloppsfraktionen ska behandlas så att den blir fri från smittoämnen. Detta kallas hygienisering och sker mest effektivt om inblandningen av spolvatten är så liten som möjligt. Hygienisering kan uppnås genom höjning av temperaturen eller pH-värdet när avloppsfraktionen behandlas i en särskild anläggning.
  3. Fungera som gödselmedel. För att avloppsfraktionen ska kunna användas till åkermark krävs att den innehåller så mycket näring att det är värt för lantbrukaren att transportera och sprida den. Vattenmängden måste därför hållas nere.
  4. Tydlig källa. I de flesta system där livsmedelsproduktion är inblandad ställer samhället och marknaden krav på att det som används i odling av foder eller livsmedel ska kunna spåras tillbaka till sin källa.

LRFs kretsloppsmodell består av en toalett som spolar med en extremt liten vattenmängd, en sluten tank för WC-delen och BDT till infiltration/markbädd efter slamavskiljare.

Vid användandet av LRFs kretsloppsmodell samlas fraktionen upp från toaletterna i en sluten tank, som på grund av den ringa mängden vatten inte kommer att behöva tömmas så ofta. Avloppet från BDT leds till en konventionell avloppslösning, exempelvis en infiltration eller markbädd. Ofta kan den befintliga avloppslösningen användas till just BDT-avloppet. Lämpligheten för det avgörs från fall till fall av miljökontoret i kommunen.

Avloppsfraktionen hämtas och förs till en hygieniseringsanläggning där materialet blir lämplig som växtnäring, vartefter lantbrukaren sprider det på åkermark.

Du hittar mer information i de relaterade pdf-dokumenten. 

LRF tar inte ställning till slampspridning på åkermark. Det är ett beslut och övervägande som den enskilda brukaren måste göra. Om brukaren beslutar sig för att ta emot avloppslam rekommenderar dock LRF att det slammet ska vara Revaq-certifierat slam. Den avgörande kretsloppsprincipen för LRF är ”rent in –rent ut” och för att nå dit behöver tekniken utvecklas ytterligare.