Det gröna näringslivet sitter på en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle, där det förnybara naturkapitalet utgör grund. LRF ska vara en aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet, för att värna konkurrenskraften och för att sätta brukandet i centrum. Utan ett lönsamt aktivt brukande når vi aldrig ett hållbart samhälle. Ytterst ska utvecklingen mot ett hållbart samhälle ske hos företagen; inte genom lagar och regler. LRF ska därför bidra till att öka kreativitet, entreprenörskap och kunnande inom resurseffektivisering och en hållbar ökad produktion av mat, prydnadsväxter, förnybar energi och bioråvara.

 • Hållbar utveckling kräver internationella åtaganden, LRF bejakar därför de globala miljöavtalen.
 • Mot bakgrund av att 85 % av den svenska miljölagstiftningen härrör från EU-nivå arbetar LRF för fortsatt harmonisering på miljöområdet. LRF representerar många olika branscher och många olika företagare. Där­för sätter LRF inte egna mål på miljöområdet. Det är istället upp till varje bransch att definiera eventuella mål.
 • LRFs roll för att skapa störst medlemsnytta i miljöarbetet är att:
  -  Leverera omvärldsanalys, politisk analys och konsumentanalys.
  -  Stärka de näringspolitiska villkoren och konkurrenskraften för gröna företagare genom till exempel förenkling och tillämpning – inte komplicera implementeringen av direktiv.
  -  I opinionsbildningen fokusera offensivt på att ta position i hållbarhets- och miljöfrågor.
  - Medverka till att ta till vara möjligheterna med resurseffektivitet, digitalisering och ny teknik, för snabb överföring av ny forskning och teknik­utveckling på gårdsnivå.