LRF vill ha en rik biologisk mångfald som säkerställer de viktiga ekosystemtjänsterna. Bestämmelser och styrmedel inom naturvårdsområdet ska göra det möjligt att utveckla landsbygdsföretagen. LRF vill behålla det öppna landskapet, betande djur och många av de strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Aktivitet skäl för dispens

Vi anser att generellt biotopskydd och andra naturvårdsbestämmelser inte får hindra en rationell markanvändning. Därför jobbar vi för lättnader i det generella biotopskyddet, de har tidigare varit mycket restriktiva. Mycket tack vare LRFs påverkansarbete har bestämmelserna ändrats så att utveckling och bibehållande av aktivt jordbruk ska kunna ses som skäl för dispens från bestämmelserna.

LRF tycker att artskyddsförordningen måste ändras så att den inte går längre än vad EUs mycket långtgående naturvårdsdirektiv kräver. I fall då bestämmelserna avsevärt försvårar pågående markanvändning bör markägare ha rätt till ersättning. LRF driver frågan i olika sammanhang och diskuterar bland annat med Skogsstyrelsen kring naturvårdsdirektivens implementering i föreskrifter till Skogsvårdslagen.

Frivillighet bör prioriteras

LRF vill att formellt områdesskydd i första hand ska ske efter frivilliga överenskommelser med markägare. Arbetssättet Komet, som bygger på markägares egen vilja att avsätta sin skog, bör utvidgas till hela landet och prioriteras före tvingande arbetssätt. LRF anser att man i större omfattning bör arbeta med tidsbegränsade naturvårdsavtal, vilket kräver än högre ersättning än vad som gäller idag.

Kontakt

Helena Andreason, Jurist. Expert, äganderätt
Telefon: 010-184 42 90
E-post: helena.andreason@lrf.se