Bonde på väg

Broschyr att använda i kommungruppens arbete för att få kommunala planerare att förstå att deras sätt att utforma farthinder och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan påverka det gröna näringslivets möjligheter att sköta det dagliga arbetet och i förlängningen att uppfylla den nationella livs,edelsstrategin.

Hitta broschyhen här

Presentationsmaterial Bonde på väg
Det finns en Power Point-presentation som kan användas när du ska träffa väghållare och presentera de framkomlighetsproblem som finns på vägnätet i Sverige. Materialet är baserat på innehållet i broschyren Bonde på väg. På slutet finns också alla exempelbilder från broschyren, om du vill lägga tyngdpunkt på något därifrån. Presentationen är en hjälp till dig men du uppmanas att bearbeta så att du känner dig bekväm med budskapet och även lägga in egna bilder från trafiklösningar där du själv har verksamhet. Till de flesta bilder finns även en förklarande text/talmanus för att ytterligare hjälpa dig.

Via denna länk kommer du åt en högupplöst version

Via denna länk kommer du åt en lågupplöst version

Kommunstatistik 2021

Här finns bland annat statistik på arealer, antal djur, sysselsättning och omsättning per kommun. I vissa kommuner är det för få företag, de uppgifterna är då sekretesskyddade.

Kommunstatistik 2021

Tillväxtplan för de gröna näringarna

Tillväxtplanen är en mall för att presentera de gröna näringarnas bidrag i kommunen. Den tar även upp en rad frågor som påverkar förutsättningarna för tillväxt hos LRF-medlemmars företag i kommunen.
Tänk på att anpassa planen efter era lokala förutsättningar.
Tillväxtplanen avslutas med ett exempel och en mall till handlingsplan.
Där kan kommungruppen, i samarbete med kommunen, ange några särskilda områden att arbeta med, konkreta aktiviteter och åtgärder som ska göras, vem som är ansvarig samt när det ska göras.
Behöver kompletteras med uppgifter från materialet Kommunstatistik 2021.

Mall tillväxtplan för de gröna näringarna. (pptx)

Förutsättningar för tillväxt i de gröna näringarna

Dokumentet lyfter fram ett antal sakområden som påverkar förutsättningarna för att driva företag inom de gröna näringarna, och där kommunen själv kan påverka förutsättningarna. I anslutning till varje sakområde preciseras även ett antal punkter som är viktiga att kommunen tänker på. De kan fungera som fördjupning till presentationen "Tillväxtplan för de gröna näringarna".
Dokumentet gör inte anspråk på att täcka allt som är viktigt i alla kommuner. Lokala förutsättningar bör naturligtvis också tas med.

Förutsättningar för tillväxt i de gröna näringarna. (pdf)

Motion om tillväxtplan för de gröna näringarna

Genom att få kommunpolitiker ni har kontakt med att motionera om att kommunen ska ta fram en tillväxtplan för de gröna näringarna, kan frågan komma att drivas av kommunen själv. Det är då viktigt att kommungruppen är alert och kan stötta och hjälpa kommunen i arbetet, så att den verkligen drar åt rätt håll.
Förslaget till motion ska ses som just ett förslag och inspiration. Särskilda förutsättningar i er kommun bör naturligtvis tas upp i motionen så att den blir så välanpassad som möjligt för era förhållanden. Motionen behöver kompletteras med uppgifter från materialet Kommunstatistik 2021.

Mall Motion om tillväxtplan för de gröna näringarna. (docx)

Medborgarförslag om tillväxtplan för de gröna näringarna

I kommuner som ger möjlighet för invånarna att lämna medborgarförslag kan en enskild person, till exempel från kommungruppen, föreslå att kommunen tar fram en tillväxtplan.
Detta exempel till medborgarförslag måste, liksom motionen ovan, anpassas efter förhållandena i er kommun. Förslaget behöver kompletteras med uppgifter från materialet Kommunstatistik 2021.

Mall Medborgarförslag om tillväxtplan för de gröna näringarna. (docx)

Remissvar

Att svara på remisser är en viktig uppgift för kommungruppen.
Svaren tenderar ofta att fokusera på det som är negativt för de gröna näringarna i remissen och i värsta fall uteblir både uppskattning för positiva saker och förslag till alternativa lösningar. Denna mall är skapad för att kommungruppen i inledningen av sitt yttrande ska ge en kort beskrivning av LRF som organisation och de gröna näringarna i kommunen. Yttrandet uppfattas då som än mer förankrat i näringen vilket ger åsikterna en större tyngd.
Svaret behöver kompletteras med uppgifter från materialet Kommunstatistik 2021.

Mall för remissvar. (docx)

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Att läsa igenom och ha synpunkter på en översiktsplan kan kännas som ett omöjligt uppdrag. Denna korta förklaring av vad en översiktsplan är och hur processen att ta fram den går till är bra allmänkunskap.
Sist i dokumentet finns en checklista som kan ge inspiration till vad kommungruppen kan tänka på när man skriver sitt yttrande på översiktsplanen.

Kommunens planering och möjligheten att påverka. (pdf)

Kommungruppspresentation

En kort presentation av kommungruppen, dess uppdrag och ledamöter är ett bra verktyg för att etablera relationer med politiker och/eller kommunala tjänstemän.
Denna mall ger också plats för lite statistik om de gröna näringarna i kommunen. Presentationen behöver kompletteras med uppgifter från statistikmaterialet.

Mall kommungruppspresentation (docx).

Länsstatistik

Viss statistik går inte att bryta ner på kommunnivå. Här är länk till LRFs regionala rapporter.

Effektiv dialog

Denna broschyr är skapad för att hjälpa såväl lantbrukare som tillsynspersonal att veta hur den andra parten tänker och agerar vid ett tillsynsbesök.
Sprid den till alla i kommunen som jobbar med tillsyn inom de gröna näringarna.

Effektiv dialog. (pdf)

Ta kontroll över kontrollen

Handfasta råd för lantbrukaren då man har besök av kontroll-/ tillsynspersonal. Även lite bakgrund till kontrollantens uppdrag och dennes rättigheter och skyldigheter.

Ta kontroll över kontrollen. (pdf)

Miljöbalkstaxor kommuner

Konkreta tips hur kommungruppen kan arbeta med frågan om den kommunala avgiften för miljötillsynen. Avgiften är ingen skatt utan ska kopplas till en motprestation från kommunens sida.

Miljöbalkstaxor kommuner. (pdf)

Kontakt

Håkan Johansson, Krisberedskapsansvarig, samordnare arbetsmiljö, kommun- och omsorgsgrupper
Telefon: 010-184 43 02