Mat med liten klimatpåverkan

Sveriges bönder kan och vill producera mer mat med liten klimatpåverkan och låg användning av antibiotika och växtskyddsmedel. Fortfarande är nästan varannan tugga importerad men fler vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta den efterfrågan krävs konkurrenskraftiga villkor så att Sveriges bönder kan nå lönsamhet. Därför är en nationell livsmedelsstrategi som skapar tillväxt i svensk livsmedelsproduktion så viktig.                  

Till sidomenyn

Det här gör LRF för att stärka svensk livsmedelsproduktion

  • LRF har tagit fram en egen handlingsplan för vad som måste göras för att matproduktionen ska öka.
  • Regionalt fortsätter LRF arbetet med att ta fram och genomföra regionala livsmedelsstrategier. 
  • LRF opinionsbildar för svensk mat och svenska råvaror i kontakterna med beslutsfattare och allmänhet. 
  • LRF är en av initiativtagarna till de frivilliga ursprungsmärkningarna Från Sverige och Kött från Sverige. 
  • LRF har marknadssamarbeten med bland andra ICA, Martin & Servera och Årets Kock för att öka andelen svensk mat i butiker, på restaurang och i offentliga kök. 
Marknadssamarbeten
Till sidomenyn

Nationell livsmedelsstrategi 

LRF anser att det är bra att riksdagen fattat beslut om en nationell livsmedelsstrategi som har ett övergripande mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Nu behöver takten öka i genomförandet av strategin. 

Förenkla för konsumenter

  • Det ska vara lätt för konsumenterna att se matens ursprung, både i butik och på restaurang. 

Svensk mat i offentlig upphandling

  • Kommuner och landsting ska upphandla i nivå med svensk lagstiftning på till exempel djurskyddsområdet och kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris.

Export av svensk mat är bra för klimatet

  • Export av svensk mat och svenska råvaror bör öka, ur produktions- och klimatsynpunkt. Mer svensk mat minskar belastningen på klimatet. 
Till sidomenyn

Frågor och svar

Ja, 70 procent av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat. Det innebär att vi exporterar miljöpåverkan när vi inte väljer svenskt. Vid EU-inträdet 1995 var 75 procent av all mat som konsumerades i Sverige producerad inom landet. Sedan dess har värdet av andelen svensk mat minskat till omkring 50 procent. Sverige borde istället exportera klimatsmart mat. Vi har goda naturliga förutsättningar, gott om färskvatten, egen foderproduktion och betesmarker som gör att vi kan producera mer kött med låg miljö- och klimatpåverkan. 

 

Man brukar räkna med att vi slänger bort så mycket som var femte matkasse. Matsvinnet står för 8 procent av världens växthusgasutsläpp, att jämföra med de 14,5 procent som uppstår när vi odlar maten. 

Sverige har jordar som är gynnsamma för odling och ett kallare klimat som minskar trycket från många typer av skadegörare. Detta gör att vi är ett av de länder i Europa som använder minst mängd växtskyddsmedel per odlingsyta. Dessutom är den svenska belastningen på grundvattnet är låg jämfört med många andra länder.

Svenska grönsaker, frukt och bär odlas med låg klimatpåverkan. Enligt statistik från Jordbruksverket har energiförbrukningen i växthusodlingen mer än halverat sedan början av 2000-talet, samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat med över 80 procent. Äpplen från Nya Zeeland kräver till exempel 5,5-7,5 gånger så mycket energi som svenska äpplen. Den största skillnaden ligger i transporten.

I Sverige har vi bra förutsättningar för att hålla våra grödor fria från angrepp genom ett klimat med kalla vintrar som minskar trycket av svampar och insekter i odlingarna. Svenska trädgårdsföretagare arbetar mycket med biologiska växtskyddsmedel, särskilt i växthus.

Svenskt kött har en låg påverkan på klimatet jämfört med annat kött. Vi har också stränga djurskyddslagar och svenska bönder använder minst antibiotika i hela EU.

Svenska djur är bland de friskaste i världen. Sverige har en lång tradition att förebygga och kontrollera sjukdomar som sträcker sig ända från 50-talet. Genom olika åtgärds- och kontrollprogram är svenska djur välmående och slipper flera sjukdomar som finns i andra länder.  Detta har vi uppnått genom ett gott samarbete mellan veterinärer, bönder, branschen och myndigheter. Ett kvitto på att vi har lyckats är att vi använder minst antibiotika inom EU (15 gånger mindre än Tyskland, 3 gånger mindre än Danmark). 

Sanningen är inte riktigt så enkel. Konventionell produktion har lägre metanutsläpp per kilo mjölk, framförallt beroende på högre mjölkproduktion per ko. Ekologisk produktion har lägre utsläpp av lustgas per kilo mjölk, framförallt beroende på att man inte använder handelsgödsel. Utsläppen av koldioxid är lägre för ekologisk mjölkproduktion, vilket också förklaras av frånvaron av handelsgödsel samt mindre användning av kraftfoder. Kraftfoder orsakar större utsläpp av koldioxid vid odlingen än grovfoder. 

Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn

Fördjupning