Inkomst- och företagarskatter

LRF vill att skatteregler ska vara lika oavsett vilken företagsform man driver och de ska vara konkurrenskraftiga. Via LRF Konsult (numera Ludvig & Co) Skattebyrån har vi haft experter med i två stora statliga utredningar, Företagsskattekommitteen  och Skatteförenklingsutredningen. Det näringspolitiska arbetet sker även det i samarbete med LRF Konsult (numera Ludvig & Co) Skattebyrån. Det innebär till exempel kontakter med Finansdepartementet, Skatteverket, Näringsdepartementet, andra näringslivsorganisationer och riksdagsledamöter.

Produktionsskatter

Vi vill att skatter på olika produktionsmedel ska jämställas med nivån i våra konkurrentländer. Det innebär bland annat att dieselskatten för arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket ska sänkas. En annan jämförelse är att den svenska gruvnäringen har en lägre dieselskatt för sina arbetsmaskiner. Vi vill också att energiskatten för växthusföretag är jämförbar med läget i andra länder. Och den modell som idag används för återbetalning av elskatt i växthusnäringen bör ändras så att likviditetseffekterna blir rimliga. LRF vill inte ha tillbaka någon skatt på handelsgödsel och om en skatt på växtskyddsmedel behålls i Sverige så ska den återföras till jordbruket och trädgårdsnäringen.

Trygghetsfrågor

Socialförsäkringarna bidrar fortfarande inte med det försäkringsskydd som man bör förvänta sig som egenföretagare. LRF arbetar för att de förmåner som man som egenföretagare betalar för via sina sociala avgifter ska kunna utnyttjas fullt ut när de behövs. Det man betalar för till socialförsäkringen ska också berättiga till dess förmåner.

Brottsförebyggande

De senaste åren har tre av tio bönder varit utsatta för olika typer av brott. Det kan handla om stöld av diesel, metaller och maskiner, bluffakturor och bedräglig telefonförsäljning till ett värde av cirka 200 miljoner kronor per år. Det är uppenbart att det är för lönsamt, enkelt och relativt riskfritt för kriminella att begå brott på gårdarna. Därför är det angeläget att försvåra för brottslingar.

Vi arbetar med att öka medvetenheten om risken för brott och underlätta skyddet av egendom genom LRF Samköps avtal för säkerhetsutrustning, nätverkande och politiskt påverkansarbete för effektivare brottskämpning.

Regelförenkling

Företagare i Sverige, och speciellt småföretagare, behöver färre och bättre regler för att kunna utveckla sin verksamhet. Regelförenkling är ett uppmärksammat område i den nationella livsmedelsstrategin och LRF driver på gentemot politiker och myndigheter. Exempel på områden där det behöver ske förbättringar är tillstånds- och miljöprövning, tidskrav för ärendehantering, snabba stödutbetalningar, samordning mellan myndigheter, myndigheters service/information/bemötande, proportionella sanktioner och enklare kontrollsystem.

Kontakt

Lars-Erik Lundkvist, Näringspolitisk rådgivare
Telefon: 010-184 43 71
E-post: lars.erik.lundkvist@lrf.se