Inkomst- och företagarskatter

LRF vill att skatteregler ska vara lika oavsett vilken företagsform man driver och de ska vara konkurrenskraftiga. Via LRF Konsult Skattebyrån har vi haft experter med i två stora statliga utredningar, Företagsskattekommitteen  och Skatteförenklingsutredningen. Det näringspolitiska arbetet sker även det i samarbete med LRF Konsult Skattebyrån. Det innebär till exempel kontakter med Finansdepartementet, Skatteverket, Näringsdepartementet, andra näringslivsorganisationer och riksdagsledamöter.

Produktionsskatter

Vi vill att skatter på olika produktionsmedel ska jämställas med nivån i våra konkurrentländer, det innebär bland annat att dieselskatten för arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket ska sänkas. Vi har föreslagit samma skattesänkning som maskiner i gruvdrift har. Vi vill också att energiskatten för växthusföretag ska sänkas så vi kan konkurrera på samma villkor som andra länder. Dessutom bör skatten på handelsgödsel inte återinföras. Vi vill inte att skatten på bekämpningsmedel ska avskaffas, den bör dock återföras till jordbruket och trädgårdsnäringen.

Trygghetsfrågor

Socialförsäkringarna bidrar fortfarande inte med det försäkringsskydd som man bör förvänta sig som egenföretagare. LRF arbetar för att de förmåner som man som egenföretagare betalar för via sina sociala avgifter ska kunna utnyttjas fullt ut när de behövs. Det man betalar för till socialförsäkringen ska också berättiga till dess förmåner.

Brottsförebyggande

De senaste åren har tre av tio bönder varit utsatta för olika typer av brott. Det kan handla om stöld av diesel, metaller och maskiner, bluffakturor och bedräglig telefonförsäljning till ett värde av cirka 200 miljoner kronor per år. Det är uppenbart att det är för lönsamt, enkelt och relativt riskfritt för kriminella att begå brott på gårdarna. Därför är det angeläget att försvåra för brottslingar.

Vi arbetar med att öka medvetenheten om risken för brott och underlätta skyddet av egendom genom LRF Samköps avtal för säkerhetsutrustning, nätverkande och politiskt påverkansarbete för effektivare brottskämpning.

Regelförenkling

För att våra ambitioner ska uppnås har vi ihop med Jordbruksverket gjort en förenklingsresa. Tillsammans har vi besökt flera företag som fått berätta om vilka förbättringar de vill se på regelområdet och vi har tillsammans med myndigheter, länsstyrelser och kommuner tagit fram en handlingsplan.

 I samband med den skogliga delen av Miljömålsutredningen som pågick åren 2011-13 lyckades LRFs och skogsägarföreningarnas representanter förhindra många  detaljregleringar som fanns med i utredningens ursprungliga förslag. LRF Skogsägarna har haft en representant med i samrådsgruppen för Skogsstyrelsens förenklingsarbete ”En dörr in för skogsägare”.  Syftet med arbetet är att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter .   

Kontakt

Lars-Erik Lundkvist, Expert, konkurrenskraft och regelförenklingar
Telefon: 08-787 53 05
E-post: lars.erik.lundkvist@lrf.se