Skyddsjakten bör underlättas och uppmuntras på olika sätt. Ofta är det unga jägare som har störst intresse, mest tid och orkar jaga många nätter (dagar) i följd. Dessa jägare bör uppmuntras och stödjas på de sätt som passar de lokala förutsättningarna. De bör få jaga gratis eller få någon annan fördel av den tid de lägger på skyddsjakt.

Om markägaren inte jagar själv är nyttjanderätt för jakt oftast upplåten till annan. Det är inte ovanligt att det ordinarie jaktlaget har svårt att göra tillräckligt stor jaktansträngning för att hålla skador av vildsvin på rimlig nivå. Det kan bero på jägarnas familjesituation, arbetsförhållanden eller ålder och hälsa.

LRF rekommenderar i sådana fall att man i samförstånd med ordinarie jaktlag gör ett separat avtal om skyddsjakt med särskilt intresserade jägare. Ett sådant avtal gäller då enbart jakt eller skyddsjakt på vildsvin.

Det fälls allt fler vildsvin vid skyddsjakt i gröda. Smyg- och vakjakt i eller vid odlade fält under vår och sommar har blivit en ”ny” jaktform. Smygjakt anses spännande och är en av de mest effektiva jaktmetoderna för vildsvin under sommaren. De flesta vildsvin som fälls för att skydda gröda fälls under den allmänna jakttiden.

Allmän jakttid

Vildsvin (utom sugga som åtföljs av kultingar) 16 april-15 februari, hela landet
Vildsvin - årsunge 1 juli-30 juni, hela landet

Skyddsjakt med stöd av bilaga 4 gäller året runt. I den bestämmelsen finns ingen skrivning om att sugga med smågrisar är fredad. Vid all jakt gäller att jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Se nedan 27 § jaktlagen (1987:259). Den gäller oavsett syftet med jakten och oavsett om jakten sker under allmän jakt eller med stöd av bilaga 4.

27 § Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Eftersom 27 § jaktlagen alltid gäller är tolkningen att om kultingarna är så små att de kommer att drabbas av svält utan suggan, så bör suggan inte fällas, även vid skyddsjakt med stöd av bilaga 4. I realiteten är det givetvis väldigt svårt att se och skilja ut vad som är en sugga med så små kultingar i en jaktsituation med dåligt ljus. Förande sugga kan dessutom röra sig utan att riktigt små kultingar är med. Hur man hanterar detta är alltså delvis en fråga om jaktetik. Så vitt det är känt har ingen fällts för att förande sugga med smågrisar skjutits vid jakt med stöd av bilaga 4. De generella reglerna för skyddsjakt finns i bilaga 4 till jaktförordningen:

2) Vildsvin, . . som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås.
1. I en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
2. På mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
3. Om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

De möjligheter till skyddsjakt (jakttider och villkor för när skyddsjakten får användas) som föreskrivs i bilaga 4 får användas av jakträttshavaren utan tillstånd från myndighet.

I textdelen om jordbruk, punkt 2, kursiverad stil, gäller alltså att djuren ska ha orsakat skada eller att skada pågår. Med en strikt tolkning har man alltså frångått det som vanligen gäller sådan skyddsjakt, att den även får användas för att förebygga skada. Men om skador pågår förebyggs givetvis ytterligare skada om jakt genomförs.

Orden ” på mark med jordbruksgrödor” och ”där” får tolkas så att det i detta fall bara får jagas på den skadeutsatta delen/fältet av fastigheten.

Texten i bilaga 4 har inga begränsningar om kön och ålder på de djur som fälls.

Fångst av vildsvin kan vara effektiv som ett komplement till jakt med skjutvapen. Gällande villkor från Naturvårdsverket om fångstredskap för vildsvin under allmän jakt är restriktiva. Bland annat får sådan fångst under allmän jakttid endast bedrivas under tiden från och med den 1 augusti till och med den 15 april.

Fångst som utförs som skyddsjakt med stöd av bilaga 4 får ske under hela året. Om sugga med dragna spenar fångas bör hon släppas ut, eftersom hon har små kultingar. Om inte riskeras brott mot 27§ jaktlagen, om man orsakar onödigt lidande för kultingarna.

Anders Wetterin
LRF, expert jakt och vilt
anders.wetterin@lrf.se