Det är den som riskerar att drabbas av skada som har möjlighet att ansöka om skyddsjakt. LRF kan bara ansöka om skyddsjakt genom fullmakt från den som riskerar att drabbas av skada eller begära att länsstyrelsen tar beslut om skyddsjakt på eget initiativ. Länsstyrelsen har möjlighet att på eget initiativ ta beslut om skyddsjakt för att förhindra att allvarlig skada uppstår.

Via länsstyrelsens hemsida hittar ni blanketter för ansökan om skyddsjakt. Där finns även en blankett för ansökan om tillstånd för rörlig belysning/bildförstärkare vid jakt efter vildsvin.

Jaktförordning 28 § med tolkning

 28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret

  1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
  2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
  3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet. Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning.

28 a § Åtgärder enligt 28 § andra–fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).

28 b § Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310).

28 c § Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra–fjärde styckena och 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).

28 d § Den som i fall som avses i 28–28 b §§ har dödat ett djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska anmäla händelsen till närmaste polismyndighet, om det finns misstanke om brott. Förordning (2013:149).

Tolkning av Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på LRF

Du får skrämma bort rovdjur som angriper eller är på väg att angripa tamdjur. Det får alla göra, även de som inte har det minsta med djuren att göra.

Du får döda ett rovdjur BARA om det inte går att skrämma bort rovdjuret, eller på annat sätt avvärja angreppet.

Tamdjurets ägare, vårdare eller annan som handlar på uppdrag av ägare eller vårdare får döda rovdjur när angrepp sker eller när det finns anledning att tro att angrepp kommer att ske.

Om rovdjuret befinner inom inhägnat område för tamdjur räcker det med att det finns goda skäl för att tro att angrepp kommer att ske, för att du skall få döda rovdjuret. (Det måste alltså finnas tamdjur inom hägnet, men de behöver inte vara under angrepp just då.) Om tamdjuret är inom hägn får till och med en person som inte har uppdrag av ägare eller vårdare döda rovdjuret, om han kan anta att han skulle ha fått sådant uppdrag om ägaren/vårdaren haft möjlighet att ge uppdrag.

Det ovan beskrivna får ske även om man inte har jakträtt där. Det innebär t ex att om man har jordbruksarrende utan jakträtt, så får man ändå skjuta. Likaså får grannen i vissa lägen skjuta (se ovan) även om han skjuter på en mark där han inte annars får jaga.

Om man har dödat rovdjur får man inte flytta rovdjuret och man skall omedelbart ringa länsstyrelsen.

Man skall som jag ser det även ringa länsstyrelsen om man skjutit men inte dödat, vare sig det är bom eller skadskjutning. Det finns all anledning att reda ut vad som hänt, och få hjälp med ev. eftersök.

Detta ska man kunna svara på om man använder §28: Blankett JF28 - Rovdjur fällt eller påskjutet med stöd av paragraf 28 (klicka på namnet för att komma till SVA:s sida där du hittar dokumentet).