Många äldre jaktavtal är formulerade utan villkor om hur jakten ska skötas och utan att regel om att markägaren själv ska företräda sin fastighet i jaktlig samverkan. Det senare kan vara avgörande för att begränsa viltskadorna.

Skadorna i jord- och skogsbruk drabbar brukarna genom bl.a. förstörda skördar och fördärvad skog. Skadorna i jord- och skogsbruk beräknas kosta sammanlagt mer än 13 miljarder per år, viltolyckorna i trafiken kostar samhället mer än 5 miljarder kronor per år. Utöver kostnaden i kr innebär vilttrafikolyckorna lidande för vilt och människor.

Utfodring av vilt gör att viltstammarna växer. Överdriven utfodring orsakar stora skador i både jord- och skogsbruk och ökar vilttrafikolyckorna. Alltför ofta används också foder som är direkt olämpligt för viltet. Både markägare och jägare behöver ta ett tydligt ansvar för att upphöra med eller minska utfodring av vilt. LRF har därför uppdaterat avtalsmallen för jaktupplåtelse (”jaktarrende”) där utfodring nu tydligare och enklare kan regleras när jakträttsupplåtelsen görs, eller förnyas. Ladda ned avtalsmallen här. Se punkt 9 a. och anvisning till den punkten på sista sidan i avtalsmallen.

Man kan enkelt bestämma om utfodring ska tillåtas eller inte på jaktmarken, vilket foder som kan accepteras om begränsad utfodring tillåts och var på marken utfodring kan tillåtas.

Det är även av andra skäl viktigt att LRFs avtalsmall används och att markägarens inflytande och rådighet över sin fastighet säkras genom att skriva in de villkor om viltskador, skyddsjakt mm som är nödvändiga på din mark. Särskilt viktigt är det att under punkten 5. fylla i tillämpligt alternativ så att markägaren själv företräder sin fastighet, i den eller de former av jaktlig samverkan som rör din mark. Om detta inte regleras i avtalet är tolkningen att nyttjanderättshavaren (jägaren) har rätt att företräda fastigheten med stöd av sin nyttjanderätt.

LRFs mall för jaktavtal

Mallen för jaktavtal är ett exempel på hur avtal kan skrivas. Du som använder mallen måste dock vara uppmärksam på att den kan behöva anpassas till varje individuell situation och att användning sker på eget ansvar. Är du tveksam bör du söka professionell rådgivning, till exempel hos Ludvig & Co. Sådan rådgivning är inte kostnadsfri.

LRFs mall för jaktavtal