Manual för Älgförvaltningsområde (ÄFO)

 Manualen för markägare i älgförvaltningsgrupperna (ÄFG) är nu uppdaterad med mer handfast information om hur arbetet bör gå till och med argumentation för markägarnas perspektiv. Bland annat tas det upp hur samråden ska genomföras. Det finns också information och råd om hur man ska kompensera för rovdjurspredation när älgförvaltningsplanerna tas fram. Ett schematiskt ”körschema” för arbetet finns i slutet av manualen.

Handledning för arbete och samverkan i älgskötselområden (ÄSO)

Handledningen ger råd om hur ett älgskötselområde bör förvaltas. Inklusive hur man sköter information inom detta och hur jakten bör effektiviseras. Även handledningen ger råd om hur man ska planera avskjutning när det finns stora rovdjur inom älgskötselområdet. Det är av avgörande betydelse att våra medlemmar tar större del och ansvar i arbetet i området. Det är oftast där som det avgörs om det går att komma till rätta med älgskadorna, eller kronhjortskadorna inom kronhjortskötselområden, i praktiken.

Svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt

 Måldokumentet är avsett för alla förtroendevalda och tjänstemän som arbetar i älgförvaltningens alla nivåer, främst älgförvaltningsgrupperna i älgförvaltningsområdena. Men bra att ha i alla sammanhang där LRF diskuterar vilt och skog. Målen är kompletterade med anvisningar om hur de ska jämföras med de data som kommer i ÄBIN-rapporterna. På de två sista sidorna finns stöd för tolkning av data och alla nödvändiga begreppsförklaringar.

Uppdragsbeskrivning för nominering av markägarnas ledamöter i älgförvaltningsgrupper (ÄFG) och viltförvaltningsdelegationer (VFD).

Det har visat sig att markägarnas representanter i vissa älgförvaltningsgrupper kanske inte varit konsekventa i arbetet för markägarnas intressen. En viktig del i framtida förbättringar är förstås en effektiv nomineringsprocess.

Stadgar för älgskötselområden

Här finns också förslag till stadgar för ÄSO som ger markägare möjlighet att välja grad av inflytande i ÄSO. Och en kommentar till stadgeförslaget

Samtliga dokument hittar du uppe till höger på sidan.

SE WEBBINARIERNA: Två föreläsningar om älgförvaltningar