Viltet har stora värden för samhället i stort. Samtidigt har Sverige idag de sammantaget största viltskadorna i historisk tid, som på många håll blivit en belastning för brukare av jord och skog, för allmänheten och även för samhället. För att förbättra möjligheterna att driva företag i vissa delar av Sverige behöver viltstammens kostnader balanseras bättre mot viltets värde. Det finns även ett behov av att alla som bor och driver företag på landsbygden i högre utsträckning ska kunna påverka viltförvaltningen lokalt.

Dessvärre försvårar den nuvarande jaktlagen arbetet med att uppnå en bättre balans i viltförvaltningen. Den gällande jaktlagen skrevs för mer än 30 år sedan, i en tid när viltstammarnas sammansättning var annorlunda än i dag. Så ser det inte ut nu, där växande viltstammar ger växande skador och därmed kostnader för många företagare på landsbygden. Därför måste en ny jaktlagsutredning tillsättas, med målet att införa en ny jaktlag som balanserar viltets värden mot viltets kostnader och klargör ansvaret för viltskador.

LRF vill att:

  • En ny jaktlagsutredning tillätts i syfte att ta fram en ny jaktlag som balanserar viltetsvärden mot viltets kostnader

LÄS MER: SCB: Fördubblade viltskador i lantbruksgrödor