CAP är en förutsättning för svensk mat och öppna landskap – utan den skulle stora delar av svenskt jordbruk försvinna.

Långsiktig jordbrukspolitik

Tack vare jordbrukspolitiken kan vi satsa på ett miljövänligt och hållbart jordbruk. Om enbart marknadskrafterna fick styra tror LRF att EU skulle få ett polariserat jordbruk med plats endast för de stora hypereffektiva giganterna och de små supernischade specialisterna.

LRF vill ha en långsiktig jordbrukspolitik som fortsatt ska vara gemensam för hela EU. För att möta framtidens utmaningar i form av konkurrenskraft, klimat, energiomställning och miljö måste det finnas en gemensam budget som möjliggör investeringar, jobb på landsbygden och svensk konkurrenskraft.

Förutsägbarhet viktigt

En mycket viktig aspekt är att politiken har enkla och förutsägbara regler och en sammanhållen och tydlig struktur.

LRFs prioriterade frågor om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken:

  1. CAP ska vara ett stöd för LRFs vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället och för arbetet med den nationella livsmedelsstrategin.
  2. CAP ska vara stabil och begriplig och inte störa prissättningen på jordbruksprodukter negativt.
  3. Det nationella genomförandet av CAP ska säkerställa Sveriges konkurrensförhållanden mot andra EU-länder och situationen för jordbruket inom landet. Återflödet av budgetmedel till Sverige och den nationella medfinansieringen är i detta sammanhang avgörande.
  4. Den nuvarande strukturen med direktersättningar och ersättningar inom landsbygdsprogrammet ska i huvudsak kvarstå i kommande CAP-period. Ersättningarna ska i första hand riktas till aktiva producenter.
  5. CAP ska inte bli ett hinder i utvecklingen av jordbruksföretag eller för ägarskiften av jordbruksfastigheter. 

Kontakt

Sofia Björnsson, Expert jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling
Telefon: 010-184 45 08
E-post: sofia.bjornsson@lrf.se