CAP är en förutsättning för svensk mat och öppna landskap – utan den skulle stora delar av svenskt jordbruk försvinna.

Långsiktig jordbrukspolitik

Tack vare jordbrukspolitiken kan vi satsa på ett miljövänligt och hållbart jordbruk. Om enbart marknadskrafterna fick styra tror LRF att EU skulle få ett polariserat jordbruk med plats endast för de stora hypereffektiva giganterna och de små supernischade specialisterna.

LRF vill ha en långsiktig jordbrukspolitik som fortsatt ska vara gemensam för hela EU. För att möta framtidens utmaningar i form av konkurrenskraft, klimat, energiomställning och miljö måste det finnas en gemensam budget som möjliggör investeringar, jobb på landsbygden och svensk konkurrenskraft.

Förutsägbarhet viktigt

En mycket viktig aspekt är att politiken har enkla och förutsägbara regler och en sammanhållen och tydlig struktur.

LRFs prioriterade frågor om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken:

 1. CAP ska vara ett stöd för LRFs vision om tillväxt, lönsamhet och
  attraktionskraft i det hållbara samhället och bidra till att uppfylla målen
  i den nationella livsmedelsstrategin.
 2. Det nationella genomförandet av CAP ska säkerställa Sveriges
  konkurrensförhållanden mot andra EU-länder och situationen för
  jordbruket inom landet. Återflödet av budgetmedel till Sverige och den
  nationella medfinansieringen är i detta sammanhang avgörande.
 3. Den nuvarande strukturen med direktersättningar i pelare 1 och mer
  riktade ersättningar i pelare 2 ska i huvudsak kvarstå i kommande CAPperiod. En minskad EU-budget för pelare 2 bör kompenseras med
  nationella medel och ska inte täckas upp genom att flytta medel från
  pelare 1.
 4. CAP ska underlätta för utvecklingen av jordbruksföretag, ägarskiften av
  jordbruksfastigheter och föryngring av sektorn.
 5.  CAP-ersättningarna ska i första hand riktas till aktiva producenter och
  ersättningarna bör ge förutsättningar för långsiktig planering av
  jordbruksföretagandet. Regelverken ska vara enkla så att administration
  och utbetalningar underlättas. CAP ska inte störa prissättningen på
  jordbruksprodukter negativt.

Kontakt

Sofia Björnsson, Näringspolitisk expert
Telefon: 010-184 45 08
E-post: sofia.bjornsson@lrf.se