Vad vill du ha?

Vill du ha en trygg livsmedelsförsörjning? Då behövs CAP

Den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken är ett säkerhetsnät mot krissituationer och stora svängningar på marknaden. En garanti för en robust livsmedelsproduktion, något som hela samhället förväntar sig när man sett konsekvenserna av torka och missväxt.

Vill du ha ett ambitiöst miljö- och klimatarbete? Då behövs CAP

EUs jordbrukspolitik är den mest miljövänliga i världen och ställer många krav på miljö, klimat och djurskydd på den som söker ersättningar. Framöver har den inriktningen att föra EUs jordbruk mot det mest klimatsmarta och konkurrenskraftiga i världen.

Vill du ha fortsatt god djurvälfärd? Då behövs CAP

EUs regler för djurvälfärd närmar sig de svenska, och öppnar för en hållbar europeisk animalieproduktion och säkrare mat. Svensk produktion får mer jämlika spelregler och det är bra för vår konkurrenskraft. Sverige är nu ett föregångsland som tar emot olika europeiska delegationer som vill titta på svensk djurhållning som också har den lägsta antibiotikaanvändningen i EU.

Vill du ha närodlad mat? Då behövs CAP

Jordbrukspolitiken säkerställer att det finns jordbruk i EUs alla regioner, även de minst konkurrenskraftiga. Det gör att du kan köpa närodlad mat, något som blir allt viktigare för många konsumenter.

Vill du att hela landet ska leva? Då behövs CAP

Jordbrukspolitiken bidrar till en levande landsbygd som skapar arbetstillfällen i hela Sverige eftersom jordbruket kan leva vidare även i mindre produktiva områden. Jordbruket skapar jobb i flera andra sektorer och underlag för social infrastruktur som butiker, skolor och vårdcentraler.

Vill du ha biologisk mångfald? Då behövs CAP

Tack vare EU-ersättningarna kan jordbruk i skogs- och mellanbygder leva vidare och hindra att värdefulla biologiska miljöer växer igen.Miljöersättningar från EU ger öppna landskap och gör det möjligt att upprätthålla bete på naturbetesmarker och att återuppta bete på marker som varit igenväxta sedan länge, liksom att vårda stenmurar och träd.