Handel är viktigt för ekonomisk tillväxt och god utveckling i svensk ekonomi. 

Bra handelsrelationer och handelsavtal är viktiga också för jordbruket. Det som är bra för Sverige i stort är bra också för svenskt jordbruk.

EUs jordbruks- och livsmedelsexport består i hög grad av högt förädlade livsmedel.

LRFs två mål

1. Öka den svenska livsmedelsexporten från dagens 50 miljarder kronor till 100 miljarder kronor 2030.

2. Öka exportandelen för sektorn från dagens 30 procent till 50 procent 2030.

LRF äger inte frågan om exporten, det gör företagen, men kan samarbete med resten av sektorn  och prata handelspolitik med regering och myndigheter.

LRF kan exempelvis driva svenska exportintressen i EUs olika handelsförhandlingar eller peka på handelshinder på marknader utanför EU och fånga upp företagens intressen när det gäller det svenska exportfrämjandet.

När det gäller importen kan EU ibland behöva tänka mer defensivt och begränsa frihandeln för själva jordbruksråvaran. Detta kan vara en stötesten i olika handelsförhandlingar och hänger inte minst samman med att det är den europeiske och svenske bonden som får ta kostanden för högre ställda produktionsstandarder, standarder som kan sägas vara mervärden men som inte är så lätta att få ut ett högre värde för på marknaden.

EUs politik i handelsfrågor är gemensam för alla medlemsländer och hanteras av EU-kommissionen. Jordbruket i EU styrs dels av marknaden men också av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Därför måste CAP in i EUs handelspolitiska ställningstaganden.

LRF vill också att handelsförhandlingar tar hänsyn till socialt och ekologiskt hållbar utveckling, inte bara vem som kan producera mest effektivt ekonomiskt sett. Förutom att det är bra för miljön så skulle det stärka svenska produkter i den internationella handeln.

Kontakt

Christina Furustam, Näringspolitisk rådgivare
Telefon: 010-184 42 26
E-post: christina.furustam@lrf.se