EUs budget för perioden 2021–2027 innebär stora neddragningar av jordbruksstöden. EUs finansiering av landsbygdsprogrammet minskar exempelvis med ca 15 procent i fast penningvärde

Många länder fick i slutförhandlingarna om budgeten kompensation för besparingarna genom särskilda nationella kuvert (tilldelningar) till sina landsbygdsprogram. Finland erhöll exempelvis 400 miljoner euro extra under budgetperioden 2021-2027 (drygt 500 miljoner kronor per år)

Sverige prioriterade inte landsbygden i budgetförhandlingarna år 2020 men fick å andra sidan en årlig rabatt på EU-avgiften på drygt 800 miljoner euro 

Det är oacceptabelt om svenska bönder får sämre villkor jämfört med andra länder inom EU som en följd av budgetuppgörelsen i Bryssel.

Därför behöver den svenska medfinansieringen av EUs landsbygdsprogram öka väsentligt. Sett utifrån ökningen av den svenska rabatten på EU-avgiften är en sådan åtgärd högst rimlig.

Sveriges riksdags beslut om en nationell livsmedelsstrategi motiverar en hög nationell medfinansiering. Det krävs också för en förbättrad försörjningstrygghet i landet.

veriges ambitioner på miljö/klimat/djurskyddsområdet är andra starka skäl för en kraftfull nationell medfinansiering

De val den svenska regeringen gör måste också beakta att det svenska jordbrukets konkurrensförutsättningar jämfört med våra närmsta konkurrentländer inte försämras.

Livsmedelsstrategin måste stå i fokus när regeringen beslutar om tillämpningen av CAP – utan tillräcklig nationell medfinansiering till pelare 2 kommer vi inte att nå målen i den.

Jordbruket behöver åtgärder som gynnar en hållbar mjölk- och köttproduktion, och här är en åtgärd som miljövänlig vall på slätten av stor betydelse. Utan den ersättningen kommer flera gårdar få svårt att fortsätta sin produktion och risken är att ytor i mellanbygd växer igen. Vall är en gröda som ökar mullhalten i jorden och är bra för biologisk mångfald.

LRFs positioner i frågan hittar du här

Brevet till landsbygdsministern finns här