Svensk mjölkproduktion ger 44 % lägre utsläpp av växthusgaser och svensk nötköttsproduktion 70 % lägre jämfört med världssnittet.

Svenska bönder arbetar kontinuerligt med att öka resurseffektiveten vilket minskar klimatpåverkan.

Exempelvis har energiförbrukningen i växthusodlingen mer än halverats sedan början av 2000-talet samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat med mer än 80 %.

Det svenska lantbruket har också successivt minskat sin användning av vatten.

I dag står svenskt jordbruk för endast 3 procent av den totala vattenanvändningen i landet. En minskning med 30 % sedan 1990.

Tack vare svenska bönders dagliga skötsel och omsorg om sina djur säkras en djuromsorg i världsklass. Sunda djurhållningssystem, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning ger friska djur och EUs lägsta antibiotikaanvändning.

Sverige har lägst antibiotikaförbrukning i EU.

Ett långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler för växtodlingen gör att svenska livsmedel håller hög klass när det gäller exempelvis bekämpningsmedelsrester. Det svenska jordbruket har låga överskott av kväve i odlingen, något som är viktigt för att minimera övergödningen.

Dessutom är svensk mat klimatsmart och bidrar till den biologiska mångfalden. Livsmedelsproduktionen har också stor betydelse för en levande landsbygd tack vare arbetstillfällen och skatteintäkter. Allt detta ger sammantaget en god eftersmak vid varje tugga med svenska livsmedel.

Fatta kloka beslut

Vi kommunicerar dessa mervärden på en rad olika sätt för att få ännu fler konsumenter att köpa svenskt. Många svenska politiker förstår nu värdet av den svenska livsmedelsproduktionen och har därför fattat beslutet om en nationell livsmedelsstrategi för att öka den svenska livsmedelsproduktionen mot 2030. Vi fortsätter och lyfter de svenska mervärdena i debattartiklar samt i möten med politiker lokalt, regionalt och på riksplanet.

Flera samarbeten

Dessutom samarbetar LRF med flera olika marknadsaktörer för att öka intresset för och efterfrågan på svensk mat samtidigt som insatser sker för att den svenska produktionen ska öka. Lokalproducerade livsmedel samt ekologisk mat är också områden där vi samarbetar. Den ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel märks glädjande nog på marknaden. 

Läs mer om LRFs marknadssamarbeten.