Hur mycket mat ska vi producera i Sverige?

Självförsörjningsgraden på viktiga varor behöver öka samtidigt som försörjningsförmågan blir bättre. Centerpartiet vill att matproduktionen ska öka med målsättningen att trygga den svenska matförsörjningen, samtidigt som miljö- och klimatpåverkan och vår sårbarhet under kriser minskar.

Det kan vi göra genom politiska åtgärder för en modernare och mer konkurrenskraftig livsmedelskedja och att vi följer upp målsättningarna som finns angivna i Livsmedelsstrategin. Vi vill komplettera strategin med fler åtgärder som stärker Sveriges livsmedelsproducenter, ekonomi och långsiktiga konkurrenskraft samt lägga till ett särskilt strategiskt område som rör försörjningstrygghet under kris och krig, där bland annat Sveriges beroende av importerade insatsvaror adresseras.

Hur ska bönderna få bättre förutsättningar att producera mat?

Centerpartiet har många olika förslag för att förbättra förutsättningarna inom de gröna näringarna som stärker livsmedelskedjan och motståndskraften i svensk matproduktion, och i det svenska samhället. Förutom de stora krispaket som Centerpartiet tagit initiativ till förhandlat fram till svensk matproduktion och svenskt jordbruk, inklusive nedsättning och återbetalning av dieselskatt, under våren motsvarande 3.2 miljarder kronor så vill Centerpartiet:

 • Öka satsningarna till landsbygdsprogrammet för att stärka bönders konkurrenskraft och kompensera för bortfallet i EU-medel. Satsningen skulle bidra till god djuromsorg, en säker och sund matproduktion, ekosystemtjänster, vattenreglering, gynnande av artrikedom och bevarandet av biologisk mångfald.
 • Sänka arbetsgivaravgiften för att göra det billigare för företag att anställa. Vi vill att arbetsgivaravgiften tas bort för den som väljer att anställa sin första medarbetare och vi vill bland annat ha sänkt arbetsgivaravgift för de tio första anställda.
 • Driva på den gröna omställningen av svenskt jordbruk som förutsätter långsiktigt hållbara villkor för biodrivmedel, som bidrar till att nå klimatmålen och målen i livsmedelsstrategin. Inhemsk produktion av biodrivmedel skapar arbetstillfällen på landsbygden.
 • Stärka kompetensförsörjningen för företag att rekrytera på rätt kompetens. Det råder i dagsläget brist på arbetskraft med praktisk erfarenhet, som inom djurhållning. Vi vill bland annat. höja statusen på naturbruksgymnaiserna så att fler söker sig dit.
 • Se över möjligheten att inrätta fler branschskolor, inom exempelvis de gröna näringarna, och i högre grad använda studie- och yrkesvägledarna som länk mellan skolan och de gröna näringarna och blå arbetslivet.
 • Se ökad resurstilldelningen för Sveriges lantbruksuniversitet som skapar bättre förutsättningar för ett livslångt lärande och utbildning inom de gröna näringarna.

Ska skogspolitiken bestämmas från EU eller Sverige?

Från Sverige. Skogspolitik är en nationell angelägenhet och ligger inte under EU -rätten. Att Kommissionen använder klimatpolitiska argument för att styra den svenska skogspolitiken är djupt olyckligt. Sverige har varit ett ledande exempel inom skogsvård och EU bör ta lärdom av oss istället för att detaljreglera skogsbruket. Vi i Centerpartiet värnar om äganderätten och vill att lagstiftningen ”frihet under ansvar” ligger fast, och tillsammans med våra skogsägare har vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand. Om Sverige skulle använda den modell som till exempel Tyskland använder sig av, den internationella naturvårdsorganisationen IUCN:s modell, så skulle Sverige gå från att, enligt statistiken, skydda minst mark i EU till att vara ett av de länder som skyddar mest mark. Svenskt skogsbruk är i världsklass.

Centerpartiet vill bland annat:

 • Skydda rätten att äga och bruka skog. Svenska skogsbrukare har under lång tid tagit ansvar för att bruka skogen och den biologiska mångfalden, och är bäst på att göra det.
 • Skogsägare själva ska kunna ta initiativ till att skydda sin skog. Det ska finnas olika skyddsformer att välja mellan, som inte bara går ut på att lämna mark orörd, och där brukanderätten kan bibehållas.
 • Staten ska betala rimlig ersättning när ägande- och brukanderätten begränsas.
 • Använda skogens resurser för att ersätta olja, kol och betong.

Hur kan vi säkerställa att skogsägares engagemang i naturvård inte innebär en risk att förlora sin mark?

Centerpartiet tycker det är orimligt att en skogsägare som byggt upp höga naturvärden ska fråntas sin skog eller rätten att bruka den. Centerpartiet vill att myndigheterna ska arbeta mer med frivillighet och flexibla skyddsformer när det gäller inskränkningar i brukandet.

Ett sådant synsätt skulle också harmonisera mer hur andra länder i EU jobbar med skydd. Vi ser t.ex. att om det finns höga skyddsvärden så ska man ändå kunna bruka skogen med vissa restriktioner. Äganderätten kan ligga kvar tillsammans med rätten att jaga, fiska, hugga ved eller sätta upp ett mindre hus på sina ägor. Varje inskränkning av brukandet ska ersättas. Centerpartiet ser gärna att detta sker genom ett arrendeavtal istället för engångsinlösen.

Vi vill även förändra strandskyddet i grunden som innebär större frihet och möjligheter för Sveriges gles- och landsbygdskommuner. Det är en viktig frihetsreform och det är ett sätt att göra det enklare att bo, arbeta och få företag att växa i hela landet.

Och, vad väljer du?

 • Bugg eller styrdans?
 • Fleece eller tweed?
 • John Deere eller Massey Ferguson? I allra första hand Valtra, i andra hand Massey Ferguson
 • Svamp eller blåbär? 
 • Fläsk eller nöt
 • Med mjölk eller svart? 
 • Bordercollie eller älghund?