Hur mycket mat ska vi producera i Sverige?

Vår försörjningstrygghet bygger mycket på en fungerande global handel med livsmedel. Handeln innebär att dåliga skördar i en region inte längre leder till svält eller ens särskilt höga matpriser. Det stora hotet är att länder börjar driva en protektionistisk jordbrukspolitik. Men i dessa tider kan den svenska livsmedelsberedskapen inte vara stark nog om vi blir avskurna från handel.

Hur ska bönderna få bättre förutsättningar att producera mat?

Personalbristen som många bönder möter är inte hållbar. För att kunna öka livsmedelsproduktionen behövs en god arbetskraftsinvandring behövs till jordbruket. Vi är positiva till att återinföra Vallstödet. För att förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna och svenskt jordbruk vill vi sänka skatten på jobb och företagande. Den svenska livsmedelsproduktionen skulle med en mer företagsvänlig politik ha goda förutsättningar att utvecklas där det svenska jordbrukets fördelar bättre tas till vara.

Ska skogspolitiken bestämmas från EU eller Sverige?

Förutsättningarna på skogsområdet är väsensskilda i EUs medlemsstater. Det är ett starkt argument för att det mesta inom området bör skötas på nationell nivå där kunskapen finns. Samtidigt finns en rad EU-regelverk som Sverige står bakom och som gäller framförallt ekosystemen i skogen.
I den mån Kommissionen anser sig behöva mer information om skogen i Europa bör den så långt det är möjligt samlas in via de existerande nationella myndigheterna. Skogsägarna ska inte behöva ägna sig åt någon dubbelredovisning.

Hur kan vi säkerställa att skogsägares engagemang i naturvård inte innebär en risk att förlora sin mark?

Ingen ska förlora på att bruka sin skog så att värdefulla miljöer växer fram. Liberalerna har föreslagit att beskattningen av ersättning för skydd och naturvårdande insatser ska förändras så att den kan periodiseras via ett skogskonto på samma sätt som andra intäkter från skogen. Skogsägaren ska inte behöva vare sig klaga eller stämma staten för att få sin ersättning.

Skog behöver skyddas i hela landet. Då främst genom ett frivilligt skydd. De skyddade områdena behöver vara sammanhängande på ett sätt som ger arter möjlighet att sprida sig, inte minst i takt med att klimatet ändras. Liberalerna har föreslagit att 85 000 hektar av Sveaskogs innehav ska användas för markbyten. Därutöver bör ytterligare 200 000 hektar av Sveaskogs innehav avyttras i ett nytt markförsäljningsprogram.

Skyddet av skogen ska bygga på frivillighet, det menar vi liberaler är en förutsättning för markägarnas aktiva medverkan. Vi vill se en kontrollstation 2026 för att följa upp att frivilligheten fungerar.

Det är angeläget att regeringen återkommer med ett tydligt system för att ersätta skogsägare som får avverkningar stoppade i fjällnära skog.

Och, vad väljer du?

  • Bugg eller styrdans?
  • Fleece eller tweed?
  • John Deere eller Massey Ferguson? Fent.
  • Svamp eller blåbär
  • Fläsk eller nöt? På grillen.
  • Med mjölk eller svart? Med ett glas mjölk bredvid.
  • Bordercollie eller älghund? Är uppvuxen med en sådan.