Hur mycket mat ska vi producera i Sverige?

Det enkla svaret är – mer. Det svenska jordbruket ska värnas och bidra till svensk konkurrenskraft, goda miljöstandarder, öppna varierade kulturlandskap och svensk självförsörjning samt export. Ett framgångsrikt jordbruk är en förutsättning för att hela Sverige ska leva och utgör en viktig del av den svenska ekonomin.

Hur ska bönderna få bättre förutsättningar att producera mat?

Vi föreslår skattesänkningar och budgetsatsningar inom jordbruksområdet likväl som regeländringar och utredningar för att åstadkomma detta. Skattesänkningarna medför att jordbruksnäringen får en ökad lönsamhet omgående och därmed kan fortsätta i positiv riktning. Detta kompletteras med en rad åtgärder som ska stärka jordbrukets funktion och lönsamhet på lång- och medellång sikt. Från denna styrkeposition kan svenskt jordbruk sedan bli än mer miljö- och klimatanpassat utan att äventyra ekonomin.

Ska skogspolitiken bestämmas från EU eller Sverige?

Skogen inom EU ska skötas av medlemsländerna själva, men EU-kommissionen inskränker allt mer denna rätt. Samtidigt arbetar även nuvarande regering med att begränsa äganderätten i skogsfrågor. Sverige måste agera kraftfullt gentemot EU beträffande Art- och habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet. De utgör orimliga inskränkningar i medlemsländernas skogsbruk.

Hur kan vi säkerställa att skogsägares engagemang i naturvård inte innebär en risk att förlora sin mark?

Vi anser att riksdagen bör besluta att totalarealen skyddad skog, och skog undantagen från skogsbruk, inte ska ökas. Vi vill understryka att restriktioner beträffande brukande av skog, utöver vad som är tydligt fastlagt i lag, alltid och omgående ska åtföljas av ersättning. Dessutom ska markägaren innan beslut fattas ha rätt till överläggning, förenklad rättslig prövning och möjlighet att överklaga beslut.

Och vad väljer du?

  • Bugg eller styrdans
  • Fleece eller tweed? 
  • John Deere eller Massey Ferguson?
  • Svamp eller blåbär? 
  • Fläsk eller nöt? 
  • Med mjölk eller svart
  • Bordercollie eller älghund?