Merparten av de biodrivmedel vi idag förbrukar är importerade. Det finns en stor potential att utveckla och producera mer svenska biodrivmedel från jord och skog, men för detta krävs långsiktiga spelregler för att främja innovation. Svenskt lantbruk har tillsammans antagit ett antal hållbarhetsmål, bland annat att öka produktionen av förnybara varor och tjänster och öka inbindningen av koldioxid, fasa ut fossila bränslen och minimera utsläppen av icke-fossila växthusgaser. LRFs medlemmar gör redan idag en mängd frivilliga åtgärder för att främja biologisk mångfald.

Det här är LRFs viktigaste valfrågor kring klimatet och miljön:

Långsiktiga spelregler för förnybart = grön omställning av samhället
Med en biopremie skulle förnybara drivmedel kunna konkurrera med standarddiesel. Det behövs också skatteväxling där dagens dieselskattenedsättning byts mot ett jordbruksavdrag i deklarationen av företagsskatt.

Lokal satsning på biologisk mångfald = ökad leverans på Sveriges miljömål
Ge Naturvårdsverket och Jordbruksverket i uppdrag att, inom ramen för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, utveckla en pilotsatsning för lokalt arbete för biologisk mångfald tillsammans med aktörer med praktisk erfarenhet av naturvårdsåtgärder.

Ökat stöd till lantbrukets klimatanpassning = investering i Sveriges livsmedelssäkerhet
Utred hur takten på klimatanpassningen av livsmedelsproduktionen kan öka. Det handlar bland annat om finansiering och ökad tillgång på miljö- och lantbruksrådgivare som är kunniga i vattenfrågor.

Läs mer i LRFs valpraktika.