Sverige och världen står inför en stor uppgift. För att klara klimatutmaningen ska vi på kort tid ställa om från fossilt och ändligt, till förnybart och hållbart. I det ligger många utmaningar, men också många möjligheter. Tar vi till vara de rika inhemska resurser jorden och skogen bär på kan stad och land mötas i den utmaningen, och skapa ökat värde, mer tillväxt, fler jobb, mer livsmedel och mer förnybara produkter från skogen. Sverige har goda möjligheter att bli ett fossilfritt välfärdsland med stor förmåga att försörja både sig självt och andra med hållbart producerad mat och hållbara förnybara råvaror.Svenskt jord- och skogsbruk drivs framåt av tiotusentals entreprenörer som vill

utveckla, växa och förbättra för att bidra till ökad hållbarhet och starkare tillväxt i de gröna näringarna. Viljan att fortsätta utvecklas är tydlig. Nu växer nya affärsmodeller för distribution av lokalproducerad mat fram, proteingrödor som fungerar i svenskt klimat och vår växtföljd provodlas, mekaniska beläggningsskydd mot skadegörare testas för att skydda skogsplantor istället för dagens kemiska medel. Digitaliseringen och automatiseringen har gått och går fort framåt. Användningen av insatsmedel som vatten, gödning, drivmedel och växtskyddsmedel optimeras både för att öka hållbarheten och stärka lönsamheten. Innovationsviljan öppnar stora möjligheter. Mer än 300 forskningsbehov väntar på att få stöd och finansiering för att kunna bidra till stärkt lönsamhet och ännu högre hållbarhet i lantbruket.

Förutsättningarna för att öka produktionen av livsmedel och hållbart producerad skogsråvara i Sverige är goda. Vi har marken, vi har kunnandet, och vi kommer trots förändrat klimat även framöver ha goda förutsättningar att odla och producera på våra breddgrader. Vi har en möjlighet men också en skyldighet att producera mer, för att möta både våra egna och världens behov av hållbart producerad mat och förnybara material. Svenskt jord- och skogsbruk är en framtidsbransch.

Ska de möjligheterna kunna tas till vara krävs bättre förutsättningar och ökad lönsamhet på gårdsnivå. Lönsamma företag som har resurser och förmåga att investera kan ställa om snabbare men också öka sin produktion. För det krävs bland annat långsiktiga regler som är enkla att följa, goda och konkurrenskraftiga villkor jämfört med producenter i andra länder, strategiska satsningar på tillämpbar forskning och innovation, attraktiva villkor för att producera och använda det förnybara, ökad betalningsvilja för svenska mervärden, och beslutsfattare som ser och vill ta vara på potentialen i hela vårt land.

Vi – företagarna och företagen i de gröna näringarna – ser att framtiden rymmer många möjligheter. Vi är en helt avgörande pusselbit för ett hållbart Sverige, och tillsammans med resten av samhället vill vi göra den omställningen möjlig. Tillsammans kan vi få landet att växa.

Läs mer i LRFs valpraktika.