Tvång, låg ersättning och att de berörda känner sig maktlösa är en dålig kombination. Den osäkerhet som en prospektering skapar är en realitet för många företagare eftersom utvecklingsbeslut och investeringar skjuts upp, försäljning försvåras och fastighetsvärdet kan påverkas negativt. Det är också en osäkerhet som kan bestå under en mycket lång tid.

Nej till brytning av alunskiffer

LRF anser inte att det ska vara tillåtet att prospektera i och bryta alunskiffer. Förekomsten av skiffer sammanfaller med våra bördigaste jordbruksområden och dessa behövs på lång sikt för att producera mer livsmedel och energi då behovet av livsmedel kommer att öka med cirka 50 procent år 2030 och med 100 procent år 2050. Även behovet av biomassa beräknas öka kraftigt. Konsekvenserna för mark och vatten vid brytning och prospektering i alunskiffer är oklara och det finns en rad avskräckande exempel där gruvbrytning har gjorts i detta material.

Januariavtalet om mineralfrågor

I avtalet mellan regeringen, C och L från januari 2019 finns en punkt, nummer 33, som handlar om ändrade regler för att leta och bryta mineral. Av punkten framgår att prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas ska förbjudas och att regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps. Det framgår att en utredning ska se över dessa frågor under åren 2019-2020.

Det behövs en omfattande utredning

LRF arbetar för att få till en utredning som tar ett större grepp om de processer som omgärdar prospektering och brytning av mineral, frågan om vem som äger mineralerna och den så kallade mineralersättningen.

En utredning behöver se över bland annat:

 • Om det verkligen finns behov av att ha kvar den separata minerallagen eller om prövningen av prospektering och brytning kan ske i enlighet med miljöbalken.
 • Hur det kan förtydligas att de mineraler som finns på en fastighet ägs av markägaren.
 • Hur ersättningen till både markägare, bygd och stat kan höjas om nuvarande lagstiftning behålls. Ersättning bör utgå för både prospektering och brytning.
 • Vilka rättssäkerhetsgarantier som behöver införas, till exempel när det gäller delaktighet i prospekteringsärenden, krav på information och kommunikation.
 • Hur en intresseavvägning kan göras tidigt i prospekteringsärenden så att inte undersökningstillstånd ges i sådana områden där brytning sedan inte blir aktuell.

Vad gör LRF?

LRF arbetar på en rad olika sätt för att åstadkomma de förändringar som medlemmarna efterlyser.

 • Vi gör så klart inspel till politiken så att direktiven till den kommande utredningen omfattar de frågor som är mest angelägna för alla dem som berörs av prospektering och brytning av mineral.
 • I flera regioner pågår ett intensivt arbete och där används de lokala exemplen för att illustrera de orimliga konsekvenserna av den nuvarande lagstiftningen. Se två exempel här, i Sydost och i Östergötland/Jönköping.
 • LRF har i maj 2019 deltagit i flera seminarier i riksdagen.
 • LRFs ordförande för en dialog med SGU som är ansvarig myndighet.
 • LRF kommer också att representeras vid det Mineralforum som SGU anordnar i början av juni 2019 på temat varför inga gruvor startas i Sverige.
 • LRF stöttar också ett principmål där ett undersökningstillstånd i Skåne har överklagats till förvaltningsrätten i Luleå. Förvaltningsrätten gick inte på markägarnas linje att Bergsstaten borde har gjort en intresseavvägning innan undersökningstillstånd gavs, varför domen har överklagats till kammarrätten.

Kontakt

Åsa Hill, Expert, äganderätt, tillsyn och planering
Telefon: 010-184 45 44
E-post: asa.hill@lrf.se