Tvång, låg ersättning och att de berörda känner sig maktlösa är en dålig kombination. Den osäkerhet som en prospektering skapar är en realitet för många företagare eftersom utvecklingsbeslut och investeringar skjuts upp, försäljning försvåras och fastighetsvärdet kan påverkas negativt. Det är också en osäkerhet som kan bestå under en mycket lång tid.

Nej till brytning av alunskiffer

LRF anser inte att det ska vara tillåtet att prospektera i och bryta alunskiffer. Förekomsten av skiffer sammanfaller med våra bördigaste jordbruksområden och dessa behövs på lång sikt för att producera mer livsmedel och energi då behovet av livsmedel kommer att öka med cirka 50 procent år 2030 och med 100 procent år 2050. Även behovet av biomassa beräknas öka kraftigt. Konsekvenserna för mark och vatten vid brytning och prospektering i alunskiffer är oklara och det finns en rad avskräckande exempel där gruvbrytning har gjorts i detta material.

Utredning pågår av minerallagen

Under våren 2021 tillsattes Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler. Utredningen pågår till slutet av oktober 2022. LRF deltar i expertgruppen. Direktivet till utredningen pekar på vikten av en hållbar och varaktig tillgång till olika metaller och mineraler, samtidigt som lokal påverkan på miljön och konkurrensen med motstående markanvändningsintressen också lyfts.

Utredningen ska analysera och föreslå förändringar i prövningsprocesser och regelverk

  • så att bättre hänsyn kan tas både till projektets lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan.
  • så att en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del.

LRFs förslag är bland annat:

  • Ersättningen till både markägare, bygd och stat kan höjas om nuvarande lagstiftning behålls. Ersättning bör utgå för både prospektering och brytning.
  • Rättssäkerhetsgarantier behöver införas, till exempel när det gäller delaktighet i prospekteringsärenden, krav på information och kommunikation.
  • En intresseavvägning kan göras tidigt i prospekteringsärenden så att inte undersökningstillstånd ges i sådana områden där brytning sedan inte blir aktuell.

Vad gör LRF?

LRF arbetar på en rad olika sätt för att åstadkomma de förändringar som medlemmarna efterlyser. Den mesta tiden läggs för närvarande på den utredning som pågår fram till oktober 2022.

Kontakt

Åsa Hill, Näringspolitisk rådgivare/jurist
Telefon: 010-184 45 44
E-post: asa.hill@lrf.se