Digitaliseringen kan delvis kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader. Samtidigt skapas möjligheter till nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion, såsom uppkopplade lantbruk och logistik i skogsbruket. För att möjligheterna ska realiseras, behöver bredbandsutbyggnaden gå snabbare, samtidigt som framtida tillgänglighet till 5G på landsbygden måste säkerställas.

I takt med att en allt större del av primärproduktionen sker med digitala system - att mer data genereras på gården och att data behöver skickas tillbaka till lantbrukaren i form av till exempel beslutsstöd - ställs nya krav på infrastrukturen. Företag som kopplar upp en allt större del av verksamheten blir mer sårbara för bristande infrastruktur. Utan stabil och industrimässig uppkoppling i landsbygdsmiljö och säkra system kommer lantbrukare inte heller att investera i ny teknik. Infrastrukturen är en grundbult i möjligheten att stärka svenska lantbrukare och landsbygden.  

Markavtalet – en förutsättning för bredband

Tillgång till mark är en förutsättning för att ett fibernät ska kunna byggas. Tillträdet sker vanligtvis genom att nätägare och markägare tecknar ett avtal som reglerar hur utbyggnaden ska ske och vilka långsiktiga spelregler som gäller för fibernätet. Det är viktigt att villkoren i dessa avtal är så bra som möjligt för markägaren och eftersom det finns många olika aktörer på marknaden har Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) förhandlat fram tre olika avtalsmallar som LRF kan rekommendera att man använder sig av. Avtal finns nu med Telia och IP-Only som är de stora nätbyggarna i landet.

Dessutom finns ett avtal som riktar sig mer till nät som byggs av föreningar.
Avtalet med IP-Only har reviderats (januari 2020) och har blivit tydligare i några punkter, framförallt när det gäller tidpunkten för utbetalning av intrångsersättningen. IP-Only har därmed lyssnat på den kritik som framförts gällande sena utbetalningar av intrångsersättningen. Avtalet innebär bland annat att fastighetsägarna får betalt senast 90 dagar efter utfört anläggningsarbete på fastigheten. Detta innebär en avsevärt snabbare utbetalning av intrångsersättningen till markägarna.
LRF kan rekommendera sina medlemmar att skriva på det nya markupplåtelseavtalet (version 2.0). IP-Only har meddelat att nya versionen gäller framöver, och finns fler frågor kring avtalet är man alltid välkommen att kontakta dem.

Bredbandsstödet

I takt med att bredbandsutbyggnaden kommer allt längre ut till glest befolkade delar av Sverige, finns det anledning att överväga en ny utformning av bredbandsstödet. Länsstyrelserna rangordnar ansökningar utifrån ett poängssättningssystem där antalet möjliga anslutningar till nät inom området poängsätts. De ansökningar som innehåller högst antal möjliga anslutningar till nätet inom ett begränsat område premieras vid ansökan. Det innebär att den yttersta glesbygden har fortsatt små möjligheter att få finansieringsstöd till bredbandsutbyggnad, trots att de också har lägst möjlighet att få till utbyggnad på marknadsmässiga villkor.

Dessa områden är mer glesa och spridda än tidigare, och det finns risk att nuvarande finansieringsmodell inte kommer att räcka till och att målet om att alla medborgare ska ha tillgång till bredband 2025 inte kommer att nås. Därför bör modellen för fördelningen av bredbandsstödet utvecklas samtidigt som bredbandsstödet förstärks.  

Mobil uppkoppling och telefoni

Viktigt för framtidens digitalisering är dock att inte ensidigt fokusera på fiber utan att även mobilt bredband svarar upp mot de krav som ställs inom bland annat utvecklingen av Internet of Things. Mobil uppkoppling och telefoni av god kvalitet bör finnas i hela landet. Det handlar om att kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen. Samtidigt som utveckling och full täckning via 4G-nätet är fortsatt viktigt, kommer 5G vara avgörande för att fullt ut kunna använda digitaliseringens möjligheter i framtiden. Lanseringen av 5G-nätet planeras att ske under de kommande åren, med mångdubbelt högre kapacitet i jämförelse med 4G, till stor nytta för företag. Att säkerställa utbyggnad av 5G utanför städerna är av största vikt för att stärka företagens konkurrenskraft i hela Sverige.

Policyförslag

  • Säkerställ att bredbandsstödet förstärks och förändras för att kunna täcka bredbandsutbyggnaden i glesbebyggda områden
  • Arbeta för utbyggnad av mobilt bredband, med särskilt fokus på att framtidens 5G-nät snabbt når landsbygdens företag

 

Länkar

Telias sida ”framtidens nät” där det bland annat går att se vilka stationer som ska stängas – samt när de stängs. 

Telekomguiden är en operatörsneutral kundtjänst som ger opartisk information och rådgivning om nedmonteringen av kopparnätet. Telefon 010-130 79 00

Kontakt

Frågor kring markavtal och markintrång
Angelica Billevik, Jurist & Äganderättsexpert.
Telefon: 010-184 41 49,
E-post: angelica.billevik@lrf.se