Din dieselförbrukning

Det sammanlagda värdet av energi och produkter som kräver mycket energi för att tillverkas är i jordbruket knappt 8 miljarder kr. De flesta företag kan ganska snabbt spara 20 % eller 500-600 kr/ha. Dieselsnurran visar i pengar hur mycket du kan spara genom att minska användningen av diesel. Samtidigt visas hur mycket utsläppen av växthusgaser minskar.

Du får också tips om hur du kan effektivisera. En effektiv produktion är ofta en förutsättning för både lönsamhet, konkurrenskraft och låg miljöpåverkan.

I snurran kan du:

 1. Beräkna hur mycket diesel som går åt per ha för växtodlingen inklusive tröskning, vad dieseln kostar och hur mycket växthusgaser som avges för olika typer av drivmedel.
 2. Beräkna hur mycket energi som går åt för att tillverka mineralgödsel - kväve och hur mycket växthusgaser som avges.
 3. Mata in olika alternativ och jämföra. Varje alternativ kan skrivas ut.
 4. Separat räkna på spannmålstorkningen.
 5. Läsa om mer fakta om beräkningar och om energi i ?-rutorna.
 6. Läsa mer om Sparsam körning.
 1. 1.Användning & kostnader

  Priset på dieselolja styrs av priset på råolja och skatter. Även om råoljan under 2015 har kostat under 50 USD/fat är prognosen att drivmedel kommer att bli dyrare, oavsett om det är fossil diesel eller biodrivmedel.

  Ange priset enligt fakturan och efter rabatter.

  Justering för skatteåterbetalning görs på nästa rad. 
  För år 2016 återbetalas 1,70 kr/liter ren diesel. 
  Med 5 % RME eller HVO är återbetalningen 1,615 kr/liter.

  • liter
  • liter
  • liter
  • kr/liter
  • kr/liter
  • liter/år
  ?
  • Summa förbrukat

   liter/år

  • Använding i företaget

   liter/år

  • Kostnad för dieseloljan efter återbetalning

   kr/liter

   kr/år

 2. 2. Fördelning i produktionen

  Om man säljer maskintjänster, kör lego åt andra och då har med sig dieselolja, så ska den kvantiteten dras ifrån här eftersom den inte "belastar" den egna odlingen.

  Till djurproduktionen räknas diesel för att köra fram foder, utfodra, gödsla ut, ströa, flytta djur, stängsla m.m.

  Till djurproduktionen räknas inte körning vid odling, skörd och inläggning av foder, utkörning och spridning av gödsel och urin. Detta räknas till växtodlingen.

  • Företagets totala använding

   (privat använding fråndragen)

  • liter/år

  • liter/år

   Kvarstående summa

   liter/år

  • liter/år

   Kvarstående summa

   liter/år

  • liter/år

   Kvarstående summa

   liter/år

  • liter/år

   Kvarstående summa

   liter/år

  Annan verksamhet

  • liter/år

   Kvarstående summa

   liter/år

  • liter/år

   Kvarstående summa

   liter/år

  ?
  • Använding i växtodling

   liter/år

 3. 3. Dieselförbrukning i växtodling

  Transporter till och från fält av gödsel och skörd hör till växtodlingen och ingår i nyckeltalet l/ha. Om inlejd maskinhållare har med sig drivmedel, ska den mängden föras in här.

  Om beställaren står för drivmedlet, så är den mängden redan inkluderad i "Användning i växtodlingen".

  Nyckeltalet l/ha, är ett grovt mått. Man har nytta av det för att jämföra olika år på egna gården. Att jämföra med andra gårdar är kanske inte så meningsfullt. Produktionsinriktning har stor betydelse. Sockerbetor, potatis och vallodling med många skördar medför ofta större förbrukning än spannmålsodling.

  Tröskning kräver mycket energi. ”Tomgångsförbrukningen” är cirka 5 liter per hektar. Till det kommer cirka 2 liter per ton skördad spannmål. Om man skördar 5 ton spannmål per hektar blir alltså bränsleåtgången 15 liter per hektar.

  Egentligen bör nyckeltal knytas till det som produceras, t.ex. l/ton vete, l/ton potatis eller l/1000 kr i intäkt.

  • liter/år
  • ha
  ?
   • Användning i växtodlingen, egna och inlejda maskiner:

   • liter/år

   • Nyckeltal, dieselförbrukning/areal:

   • liter/ha

   • Kostnad för dieseloljan efter skatteåterbetalning:

   • kr/liter

  • Dieselkostnad per ha

   kr/år

 4. 4. Direkt & indirekt energianvändning

  Direkt energi är ström, dieselolja, bensin, gasol, eldningsolja, biobränslen m.m. som används på gården.

  Indirekt energi har använts någon annanstans för att tillverka förnödenheter som mineralgödsel, växtskyddsmedel, ensilageplast, kalk, utsäde, köpfoder och transporter till och från gården. De belastar gården när man använder dem.

  I Dieselsnurran får du grepp om de största posterna: diesel för traktorer, olja till torken och kvävegödsel, som tillsammans svarar för 60 - 65 % av energianvändningen i genomsnitt. Vill du ha snabbkoll på resten, pröva mallen på Odlings i Balans hemsida: www.odlingibalans.com.

   

  Indirekt energianvänding i N-gödsel

  • %
  • kgN/ha
  ?
  • Andel ej EU-gödsel

   %

  • Summa indirekt energi, N-gödsel

   kWh/ha

  • Direkt energianvändning växtodling, per år

   Dieselolja

   liter/ha

   kWh/ha

      kWh/ha direkt energi

  + kWh/ha indirekt energi

  = kWh/ha

 5. 5. Klimatpåverkan

  Du ska fylla i hur stor andel RME och/eller HVO som finns i den diesel du köpt. Sannolikt är det minst 5 % RME.

  För att kunna addera uppvärmningseffekten av koldioxid, metan och lustgas används CO2e, koldioxidekvivalenter. 1 kg metan motsvarar 25 kg koldioxid och 1 kg lustgas motsv. 300 kg koldioxid.

  Idag har 100 % ren diesel ersatts av diesel med 5 % RME, vilket inklusive utsläpp från produktion och transporter ger utsläppet 3,04 kg CO2e/l. Jämfört med ren diesel minskar utsläppen med 2,5 %. Ren RME minskar utsläppen med 50 % och ren HVO med 87 % som genomsnitt.

  Du anger % - andelen EU-gödsel.

  För att tillverka N-gödsel inom EU behövs 12 kWh per kg N. Detta värde används i beräkningen här. Annan importgödsel kräver ofta 16 kWh/kg N.

  EU –tillverkad N-gödsel avger 3,0-3,6 kg CO2e/kg N. Vi använder siffran 3,6 i beräkningen enligt Yaras klimatdeklaration. Medelvärde för Yaras N-gödsel i Sverige är 3,1 kg CO2-e.

  Tillverkning med sämre teknik avger ca 8 kg CO2e/kg N.

  Nyckeltalen ger ett grovt mått på de största posterna av energianvändningen i växtodlingen.

  Vill du veta mer exakt behöver du göra en energikartläggning. Då får du också bra råd på hur du kan effektivisera. De flesta kan minska sin energianvändning med 20 % på några år.

  Jämför klimatpåverkan av dieselanvändning och N-gödsling i växtodlingen

  • Dieselolja
  • %
  • %
    • Innehåll fossilt bränsle:

    • %

    • Utsläpp per l dieselolja:

    • 3,12 kg Co2e/l

    • Utsläpp per l drivmedel:

    • kg CO2e/l

    • Dieselförbrukning per ha:

    • l/ha

    • Utsläpp från drivmedel:

    • kg CO2e/ha

    • Arealväxtodling:

    • ha

    • Gårdens utsläpp från drivmedel:

    • kg CO2e/år

  • N-gödsel
  • %
    • Användning N-gödsel:

    • kgN/ha

    • Andel ej EU-gödsel:

    • %

    • Utsläpp från N-gödsel:

    • kg CO2e/ha

    • Areal växtodling:

    • ha

    • Gårdens utsläpp från N-gödsel:

    • kg CO2e/år

  ?

      CO2e/ha

  + CO2e/ha

  = CO2e/ha

  Klimatpåverkan av byte från dieselolja till annat drivmedel