Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som arbetar med att effektivisera användningen av energi. Den ersätter, kompletterar och uppdaterar tidigare material. 

Bokens skribenter har som underlag använt senaste forskning och teknikutveckling, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering. Hur väl företaget lyckas effektivisera och hur snabbt en investering betalat sig beror på timing och kunskaper om både energi, ekonomi och biologisk produktion.

Handboken är indelad i olika avsnitt som du kan ladda ner som PDF antingen vart och ett eller hela boken på ca 230 sidor. I slutet på varje kapitel finns en referenslista.

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering med finansiering från landsbygdsprogrammet. Huvudförfattare och editor är Lars Neuman, teknikagronom och energirådgivare på Ludvig & Co (dåvarande LRF Konsult).

Du kan också ladda ner handboken kapitelvis: